D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 177_276_pix_Oldal_40_Kep_0001_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : A czeglédi református templom
B e s o r o l á s i   c í m : Czeglédi református templom
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Fényképek után
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-07-06
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : épület
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 44. évf. 16. sz. (1897. április 18.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : külső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : építészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : református egyház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Cegléd
G e o N a m e s I d : 3054543
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1896
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A czeglédi református templom. - Fénykép után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A czeglédi ref. egyházközség évszázadokra szóló alkotással tette maradandóvá az 1896-ik év emlékét az által, hogy a hazai protestáns egyház történetében szinte páratlan áldozó készséggel fölépíté monumentális templomát s azt az 1896-ik év november 8-án fölszenteltetvén, rendeltetése czéljának átadta.
Most nem alapjától kezdve épült csak befejeztetett. Építeni még e század harmadik tizedében kezdték. Ugyanis a Czegléden 1834-ik évben dühöngött s a városnak egy jó részét elpusztító tűzvész alkalmával a reformátusok temploma is leégett. Akkor határozta el az egyházközség mostani monumentális temploma építését. Tervet az akkori híres templomtervező, Hild József építész által készíttetett s már 1835-ben hozzáfogott az építtetéshez de, bár az egyházközség tagjai semmi áldozattól sem riadtak vissza, hogy templomjok minél előbb elkészüljön, mégis 12 évbe került, mig az óriás épületet tető alá vehették és, bár minden belső fölszerelés nélkül, isteni tiszteleti helyül használhatták.
Húsz év kellett ismét, hogy a belső fölszerelésre szükséges költségösszegyüljönsa templom, legalább belsőleg teljesen elkészülve, fölszenteltessék, a mi az 1871-ik év pünkösd másodnapján meg is történt.
Végre 1889-ben újra napirendre került a templom befejezésének ügye. A pályaművek az akkor még élő Ybl Miklós műépítész elnöklete alatt budapesti építészekből alakult bizottság által megbiráltatván, Balázs Ernő budapesti épitész-mérnök terve ítéltetett a kivitelre alkalmasnak és a Hild által tervezett monumentális kezdethez méltó befejezésnek. Ez a pályamű az 1890 november 9-ikén tartott egyházközségi közgyűlésnek bemutattatván, annak megvalósítása egyhangú határozattal kimondatott. Ez újabb építkezés öt évig tartott.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1897. április 18.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Czegléd
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 2
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 654x854 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna