D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 277_376_pix_Oldal_44_Kep_0001_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Kisfaludy-Társaság tagjai
B e s o r o l á s i   c í m : Kisfaludy-Társaság tagjai
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Ellinger
U t ó n é v : Ede
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1840?-1920
V I A F I d : 148145542660196641924
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-07-13
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 44. évf. 23. sz. (1897. június 6.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : társaság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Kisfaludy-Társaság tagjai
Lévay József (1862). Jókai Mór (1860). Szilády Áron (1867). Zichy Antal (1866). Szigeti József (1865). Vadnai Károly (1866). Pálffy Albert (1864). Imre Sándor (1878).
Arany László (1867). Gróf Zichy Géza (1878). Baksay Sándor (1872). Heinrich Gusztáv (1882). Berczik Árpád (1873). Szász Béla (1868). Abonyi Lajos (1867). Bartalus István (1867).
Rákosi Jenő (1869). Gróf Apponyi Albert (1893). Mikszáth Kálmán (1882). Ágai Adolf (1877). Keleti Gusztáv (1867). P. Thewrewk Emil (1885). Dobsa Lajos (1862). Dóczi Lajos (1887).
Tolnai Lajos (1806). Rákosi Viktor (1897). Dalmady Győző (1867). Somló Sándor (1897). Hegedűs István (1893). Bayer József (1888). Radó Antal (1895). Vértesi Arnold (1887). Váradi Antal (1889).
Herczeg Ferencz (1893). Bartók Lajos (1883). Szüry Dénes (1893). Ifj. Ábrányi Kornél (1878). Endrődi Sándor (1882). Ábrányi Emil (1885). Jakab Ödön (1895). Kozma Andor (1893). Péterfy Jenő (1887).
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Kisfaludy Társaság (korabeli helyesírással Kisfaludy-Társaság) Kisfaludy Károly barátai és írótársai által 1836-ban Pesten alapított társaság, amelynek célja kezdetben a költő összes műveinek kiadása és emlékművének felállítása volt. A társaság Kisfaludy halála után fontos irányítója lett az irodalmi ízlés fejlesztésének s a hazai szépirodalom támogatásának. A 19. században havonkénti felolvasó ülései az irodalmi élet legfontosabb eseményei közé tartoztak. A társaságot 1952-ben feloszlatták, működése megszűnt. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szilády Áron
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szigeti József
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Jókai Mór
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ellinger Ede: A Kisfaludy-Társaság tagjai : Horvát Boldizsár (1887). Tóth Lőrincz (1841). Pulszky Ferencz (1847)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ellinger Ede: A Kisfaludy-Társaság tagjai : Beöthy Zsolt, titkár (1876). Gyulai Pál, elnök (1860). Vargha Gyula, másodtitkár (1883). Szász Károly, másodelnök
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Lévay József
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Zichy Antal
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 3
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1917x2635 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna