D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 685_800_pix_Page_09_Kep_0001_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : Küry Klára Trilbyje
B e s o r o l á s i   c í m : Küry Klára Trilbyje
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Küry Klára mint Trilby (I. felvonás)
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Küry Klára mint Trilby (III. felvonás)
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Küry Klára mint Trilby (II. felvonás)
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Küry Klára mint Trilby (IV. felvonás)
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Strelisky
U t ó n é v : Lipót
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1807-1905
V I A F I d : 96459792
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-08-03
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 44. évf. 42. sz. (1897. október 17.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Színházművészet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : szerepkép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : színész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Küry Klára (1870-1935)
V I A F I d : 30638847
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Küry Klára Trilbyje
Küry Klára mint Trilby (I. felvonás)
Küry Klára mint Trilby (III. felvonás)
Küry Klára mint Trilby (II. felvonás)
Küry Klára mint Trilby (IV. felvonás)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Budapesten a Vígszínház hozta színre a darabot, s Delly Emma és Varsányi Irén fölváltva játszották az idegizgató, fárasztó szerepet. Legutóbb pedig a népszínház egyik művésznőjének, Küry Klárának jutott eszébe, hogy újra fölébreszti a már szunynyadni kezdő Trilby-lázt, a mi sikerült is neki, mert a közönség csak úgy törte magát a belépti jegyekért.
A mit Trilby egyéniségéből föl tudott fogni és meg tudott értetni, az az ő saját egyénisége is: a Trilby kedvessége, üde fiatalsága, és romlatlan, természetes gondolkozása. A bohém-tanyán (az I. felvonásban mint model, a II-ikban mint grisette) igazán az a Trilby volt ő, a kinek a nevetése verőfényt fakaszt, a hangja csengése zene, s a ki önkénytelenül is meghódít mindenkit. Ez Küry volt, az operetté-primadonna, a szubrett. Hogy a drámai jelenetekben (a III-ik felvonásban mint híres énekesnő, s a IV-ikben haldokolva) nem volt olyan erős, hogy a sírásának nem volt meggyőző ereje, s a meghalása sem hatott meg bennünket úgy, a hogy kellett volna, az csak természetes.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1897. szeptember 17.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Küry Klára színésznő, operettprimadonna. Édesapja Küry Oszkár, neves ügyvéd volt. Eleinte csak kedvtelésből tanult énekelni és műkedvelő előadásokon - többek között 1889-ben a Vigadóban - lépett fel.
1890-ben Ditrói Mór meghívta Kolozsvárra, próbafellépésre, ahol ekkor még családja kívánságára Hajnal Klára néven szerepelt.
Sikeres fellépte után Ditrói Mór leszerződtette - Luise szerepében Varney: Tiszturak a zárdában c. operettben - és tovább taníttatta, így csakhamar a vidék legjobb szubrettjévé vállt. Az akkor már országos hírű primadonnára Rákosi Jenő hívta fel Evva Lajos figyelmét, aki 1892-ben próbafelvételre hívta, majd sikeres próbafellépés után leszerződtette a Népszínházhoz Denise szerepére Hervé: Nebántsvirágjában.
1900-ig sikert sikerre halmozott, azonban akkor a feltűnő új csillaggal, Fedák Sárival kellett osztoznia a babérokon, ekkor 1902 tavaszán külföldi vendégjátékra ment: Bécsben a Carl Theaterben, majd Prágában lépett fel.
Visszatérte után népszínmű-szerepeket kezdett játszani. Belső intrikák miatt 1904 elején megvált a Népszínháztól, ezután már csak szerepekre szerződött a Vígszínházhoz, a Király és a Magyar Színházhoz.
1904-1905-ben a Vígszínházban, 1904-1906 között a Királyszínházban, 1907-ben a Magyar Színházban, 1907-1908-ban a Népszínház-Vígoperában, 1909-1912 között a Városligeti Színkörben lépett fel, majd 1921-ben New Yorkban is.
A színpadon csak a darabnak élt. Egyszerű, választékos, a hangulatokat mélyen érző, tűzzel, szenvedéllyel játszó művész volt.
1915-ben volt az utolsó fellépése, sokáig méltatlanul megfeledkeztek róla.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Uher Ödön: Képek a Népszinházból - Uher Ödön fényképei. Küry Klára ("Fehér egér")
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kossak József: Küry Klára (Szan-Toy) Szan-Toy a Népszínházban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 4
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 969x782 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna