D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : fold_korul_1_168.jpg
C Í M 
F ő c í m : A kazánok tüzelője előtt
B e s o r o l á s i   c í m : Kazánok tüzelője előtt
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-04-17
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2014-06-19
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : A Föld körül
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A Föld körül : Útleírás hat kötetben
S z e r z ő : Gáspár Ferenc
M e g j e l e n é s : Budapest : Singer : Wolfner, 1906-1908
T í p u s : útleírás
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kazán
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hőfejlesztő berendezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fűtés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A kazánok tüzelője előtt
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Ez az ember, ez a szenet lapátoló, a szénpor és izzadtság keverékétől mocskos, izzadt nyitott kék inget és fatalpú papucsot viselő, de csaknem daliás, sőt elegáns tartású ember előbb porosz huszártiszt volt és báró. Néhány évvel előbb még egy escadront parancsnokolt; az előkelő salonok legelőkelőbbjeiben szerepet játszó gentleman volt, a ki imponált a férfiaknak és nagyon tetszett az asszonyoknak. Aranyos sisakot hordott és ezüst sarkanytyús lakktopánt. A monokli okozta bevágások még láthatók voltak a jobb szeme körül. Ma pedig szenet lapátol a kazán előtt; szénpor van a fején és fapapucs a lábán. A lengő szél nem tudja meglebbenteni hátán az ingét; odatapasztja az izzadtság." (Forrás: https://mek.oszk.hu/13000/13000/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gáspár Ferenc A Föld körül
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1477x1064 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet