D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : aprovad_0310.jpg
C Í M 
F ő c í m : A vad- és erdőállomány óvása
B e s o r o l á s i   c í m : Vad- és erdőállomány óvása
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Vollrath
U t ó n é v : O.
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-01-03
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2014-07-14
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Az apróvad vadászata
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Az apróvad vadászata
S z e r z ő : Diezel, Carl Emil
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, [1910]
T í p u s : szakkönyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Erdészet, vadászat, halászat
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : vadász
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nyúl
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : apróvad
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kerítés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : erdővédelem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tél
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vadon élő állat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A vad- és erdőállomány óvása
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A nyulak által okozott kárt az erdőgazdaságban csekélynek mondhatjuk s csakis egyes fanemekre szorítkozik, mint pl. a bükkfára ez is azonban csak akkor észrevehető, ha a nyulak túlszaporodását okszerű lelövessel nem akadályozzák meg. Ha a nyúlállomány nem túlságosan nagy, akkor ez az erdőtalaj termékenységével arányban áll s ha az erdész megteszi kötelességét és a palántjait s faiskoláit sűrű tövises kerítéssel megvédi, továbbá a vadat éhezni nem engedi, hanem szükség esetén annak etetéséről gondoskodik, akkor a nyulak által okozott kár csekély, alig észrevehető leend. Aki, ha erdész is, az ellenkezőt állítja, abban nincs egy csepp vadászvér se és ellenkező állítását számba vehető érvekkel nehezen is tudná igazolni. Teljes megnyugvással kell azonban kijelentenem, hogy hazai erdészetünk mintaszerű nívójával lépést tart a vadászat emelkedése is erdészeinkből nem halt ki a magyar emberrel veleszületett vadászérzék s a legtöbb még ma is egyformán szívén hordozza erdejének s vadjának óvását, gondozását."
Forrás: Diezel, Carl Emil : Az apróvad vadászata (295. p.)
https://mek.oszk.hu/13100/13111/
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Carl Emil Diezel : Az apróvad vadászata
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az őz : mezőben álló vad
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A nyúl futása
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1536x1856 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fecz Ágnes