D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : aprovad_0441.jpg
C Í M 
F ő c í m : A vidra
B e s o r o l á s i   c í m : Vidra
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-02-13
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2014-07-14
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Az apróvad vadászata
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Az apróvad vadászata
S z e r z ő : Diezel, Carl Emil
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, [1910]
T í p u s : szakkönyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : rajz
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vidra
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : víz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : anatómia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ragadozó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : menyétféle
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A vidra
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A vidra természetrajzilag a ragadozók (Carnivora) rendjébe, a menyétfélék (Mustelina) családjába és a vidrák alcsaládjába tartozik. Vadászatilag az apró vadhoz számítjuk. Testhossza vidékek szerint különböző. A Nemzeti Muzeum legnagyobb példánya 12 m hosszú s ebből 80 cm esik a fejre és törzsre, 40 cm a farkra. Azonban nincs kizárva, hogy egyes példányok hosszabbak ne lehetnének. Farka tőben vastag, csúcsa felé vékonyodó s tompa csúcsban végződik. Hossza 30-40 cm. Vállmagassága 26-30 cm, súlya 10-15 kgr s életkora 12-15 évre tehető. A nőstény valamivel kisebb, karcsúbb, világosabb színezetű és 4 csecsbimbója van, melyek közül kettő köldökénél, kettő pedig a combjai előtt van. Hüvelye alatt egy zacskószerű bőrránca van, míg a hímnél a hullató végen két mirigy látható. Úgy a nőstény redője, mint a hím mirigyei a frissen elejtett vidránál kellemetlen szagú nedvet tartalmaznak; ha ezen folyadék megszárad, akkor a szaga többé nem oly kellemetlen és a pézsmához hasonlít. Mellső és hátsó lábain 5-5 ujja van, melyeket erős uszóhártya köt össze; a mellső lábak uszóhártyája nem oly széles mint a hátsóké. A mellső lábak szertelen ujjain a karmok rendkívül élesek, a hátsókon ellenben tompábbak. Vaskos és nagyon erős lábai a testhez viszonyítva rövidek."
Forrás: Diezel, Carl Emil : Az apróvad vadászata (p. 424.)
https://mek.oszk.hu/13100/13111/
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Carl Emil Diezel : Az apróvad vadászata
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vidra
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A borz
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1538x1601 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fecz Ágnes