D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : jun1_04.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szövőnő
B e s o r o l á s i   c í m : Szövőnő
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : faliszőnyegterv - akvarell
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Ferenczy Noémi és Ferenczy Béni
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Ferenczy
U t ó n é v : Noémi
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1890-1957
V I A F I d : 20822441
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Kass
U t ó n é v : János
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1927-2010
V I A F I d : 107595371
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-02-09
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : festmény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1990
S o r o z a t : 1990. Ferenczy Noémi és Ferenczy Béni
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : akvarell
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : faliszőnyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1990
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1991
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 1992
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1990. FERENCZY NOÉMI ÉS FERENCZY BÉNI
Ferenczy N. (1890-1957) és Ferenczy B. (1890-1967) születésének 100. évfordulója alkalmából.
Ofszetny. 12 F. fog.
T.: Kass János (keret)
Á 1990. jún. 18.-1992. dec. 31.
P 4047: 773 300 fog. 4 600
4047 4095 3 Ft Ferenczy N.: Szövőnő - faliszőnyegterv - akvarell 70,- 40,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ferenczy Noémi magyar gobelin-művész. Ferenczy Béni ikertestvére. Autodidakta művész, aki munkáit maga tervezte és készítette. Képzőművészeti izlését a múzeumok anyaga formálta. 1912-ben a párizsi Manufacture des Gobelinsben tanulta. 1908-32 között Firenzében, Velencében, Bécsben, München és Berlinben járt tanulmányúton. A szövés technikáját 1912-ben Párizsban a Manufactura des Gobelins-ben sajátította el. Első nagy művét 1913-ban Nagybányán szőtte Teremtés címmel, melyet 1916-ban Menekülés Egyiptomba című munkája követett. A Tanácsköztársaság bukása után Bécsbe emigrált. Az 1920-as évek vé9én az emberalak ábrázolás kerül műveiben előtérbe, mint az Asó ember, Fahordó nő, Szövő nő, Gereblyéző stb. 1932ben telepedett le Budapesten. Néhány csendélet és egy történeti kompozíció mellett költői hangulatú tájak jelentek meg munkáin, min a Tavasz, Mező, Erdő stb. Színvilága a posztnagybányai festőkével rokon. (Larousse 1991.1k.850 o., Műv.L.1966.2k,48 o., MNL.7k.891 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Június) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Prokop Péter, Svindt Ferenc: Boldog Hedvig szentté avatása
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 805x1069 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn