D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : jun1_11.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szabó Dezső
B e s o r o l á s i   c í m : Szabó Dezső
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Irodalmunk nagyjai (I.)
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Pásztor
U t ó n é v : Gábor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1933-2012
V I A F I d : 121418271
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-01-31
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1993
S o r o z a t : 1993. Irodalmunk nagyjai (I.)
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Szabó Dezső (1879-1945)
V I A F I d : 37040595
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1993-1995
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1993. IRODALMUNK NAGYJAI (I.)
50-es ívekben nyomva.
Ofszetny. 12 F. fog.
T.: Pásztor Gábor
Névérték: 17,- Ft.
Á 1993. aug. 23.-1995. dec. 31.
P 800 000 fog.
4209 4257 17 Ft Szabó Dezső (1879-1945) 80,- 50,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Szabó Dezső magyar író. Az Eötvös kollégiumban végezte tanulmányait, nyelvésznek készült. A francia irodalom hatása alá került az 1905-06-os párizsi ösztöndíjas ott tartózkodása során. Hazatérve tanárként dolgozott 1909-1917 között Budapesten, Székesfehérváron, Nagyváradon, Székelyudvarhelyen, Sümegen, Ungváron és Lőcsén. A tanári pálya védelmében írt röpirataival hívta fel magára a figyelmet. 1913-tól rendszeresen publikált a Nyugatban és a Huszadik Században, majd mindkét folyóirattal szakított. 1917-ben jelent meg Nincs menekvés című regénye. Az őszirózsás forradalom idején Budapestre utazott és üdvözölte a Tanácsköztársaságot, majd ellene fordult. 1919-ben jelent meg legjobb regénye Az elsodort falu címmel, mely rövid idő alatt a legolvasottabb és legnépszerűbb könyv lett. A történelmi tragédiát átélő országnak válaszokat sugallt a bajok okairól, miszerint a falu természetes életét felrúgó zsidó nagytőkét és a néptől elforduló értelmiséget vádolta, valamint a magyar faji védelmet sürgette. Bár a regény sikerét megismételni nem tudta, fölfokozott stílusa, az expresszionista képalkotás és mondatfűzés mindvégig jellemző elbeszélő műveire. Igy az 1933-ban írt Feltámadás Makucskán című művére is, mely a Horthy-korszak osztálypolitikájának szatírikus kifigurázása. A parasztság iránt érzett felelőssége a népi írók előfutárává tette. Vitacikkeiben, pamfletjeiben nem tisztel semmit és senkit és vitriolos tollal gúnyolja ki kora visszásságait. Az 1920-as évek közepétől a németellenesség kerül gondolkodásának középpontjába és elsők között figyelmeztet a nácizmus veszélyei re. Erre az 1934-től havonta megjelenő egyszemélyes folyóirata a Ludas Mátyás füzetek című írása a jellemző. Élete utolsó éveiben nagy önéletrajzi írásán az Életeim-en dolgozott, melynek két kötete nem csak saját életművének, hanem a műfajnak is legjelentősebb darabjai közé tartozik. Szabó Dezső egyike a magyar irodalom legellentmondásosabb egyéniségének. (Világir.KisencikI.1976.2k.376 o., Larousse 1994.3k.666 o., MNL.16k.403 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Június) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Varga József: Szabó Dezső
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 729x848 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn