D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_080_pix_Page_40_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az angol királyi kastélyok
B e s o r o l á s i   c í m : Angol királyi kastélyok
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Az osbornei kastély, a hol Viktória királynő meghalt
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-08-24
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 48. évf. 5. sz. (1901. február 3.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kastély
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Egyesült Királyság
G e o N a m e s I d : 2635167
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az angol királyi kastélyok
Az osbornei kastély, a hol Viktória királynő meghalt.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az osborne-i kastélyhoz a legutóbbi napok szomorú emlékei fűződnek: itt halt meg Viktória királynő. Ő, illetőleg férje építtette ezt a helyet. Régóta kerestek alkalmas, enyhe, egészséges fekvésű nyári lakot, csak nem tudtak megállapodni a hely kiválasztásában. Mikor a királyi pár a látogatásukról hazatérő Lajos Fülöpöt Portsmouthba kísérte, Sir Robert Peel, az akkori miniszterelnök hívta fel Albert herczeg figyelmét Osbornera. Eleinte idegenkedtek az eszmétől, de midőn Albert herczeg 1845-ben bejárta Wight szigetét, s meglátogatta I. Károly király egykori kis kastélyát, megtetszett neki a hely s rögtön megbízta építészét, Cubitt Tamást, hogy készítsen tervet egy a romok helyére építendő kastély számára. Megvásárolta a régi rom körűi fekvő területet, melynek nagyszerű parkja évszázados fáival, a tenger felé lankásan lehajló fekvésével, gyönyörű kilátásával elragadta lelkét.
Az építkezésnél főleg a kényelmességre fektettek súlyt. Modern olasz stílusban építették a kastélyt, magas földszintre rakott két emelettel, két négyszögletű toronynyal, terrasz-szerüen épített födéllel. A belső berendezés nagyrészt Albert herczeg saját tervei szerint készült. A főbb helyiségek egy sor szalon, egy billiárdszoba, a herczeg szobája, egy könyves-szoba, a királynő szobája s egy tanácsterem arra az eshetőségre, ha az uralkodó ott tartózkodásakor miniszteri tanácskozást, vagy titkos tanácsülést kell tartani.
Később aztán, mikor a család megnövekedett, bővítették az épületet, melyhez még számos kisebb melléképület s egy pompásan berendezett minta-major is tartozik. 1855-ben Albert herczeg egy svájczi stílű villát is építtetett a kastély közelében a gyermekei számára, a melyben játékszereiket tartották s a mely ma valóságos múzeuma az ilyes dolgoknak. Albert herczeg halála után építették hozzá a főépülethez az "indiai szobát", egy teljesen indiai ízlésben díszített szárnyat, a hol a királynő mint India császárnője, a kelet fejedelmeit szokta fogadni. Viktória királynő a tél legnagyobb részét Osborneban szokta tölteni. A Wight sziget, mint Anglia déli partvidéke általában, csaknem délies éghajlatú. Az osbornei park fái egész télen át zöldéinek. Mindig itt töltötte a királynő karácsony estéjét, a mikor összes gyermekei és unokái összegyülekeztek körülötte, a hagyományos plum-pudding-ra és beef-re. Rengeteg nagy karácsonyfát állítottak föl ez alkalomra a herczegek és herczegnők egykori nursey-jében (gyermekszoba) s nem volt családtag, a kinek számára ne lett volna gazdag ajándék alatta. Csak húsvét tájban szokott a királynő távozni Osborneból, a mikor egészségi okokból a franczia vagy olasz Riviérára ment.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1901. február 3.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az angol királyi kastélyok: A balmorali kastély
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az angol királyi kastélyok: A windsori kastély
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1053x544 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna