D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 285_380_pix_Page_41_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Erzsébet királyné szobrának leleplezési ünnepélye Gödöllőn
B e s o r o l á s i   c í m : Erzsébet királyné szobrának leleplezési ünnepélye Gödöllőn
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Darányi Ignácz földmivelésügyi miniszter beszédet mond
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-09-04
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 48. évf. 21. sz. (1901. május 26.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : társadalmi esemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : ünnepség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Erzsébet (Magyarország: királyné) (1837-1898)
V I A F I d : 72185406
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Darányi Ignác (1849-1927)
V I A F I d : 58444924
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : előadóbeszéd
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szónoklat
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Gödöllő
G e o N a m e s I d : 3052236
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1901. május 9.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Erzsébet királyné szobrának leleplezési ünnepélye Gödöllőn
Darányi Ignácz földmivelésügyi miniszter beszédet mond
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ezután Ripka Ferenez, a végrehajtó-bizottság elnöke, Darányi Ignácz földmivelési minisztert fölkérte a szobor őrizetbe vételére, mire a miniszter Ő Felségéhez fordulva, lendületes, szép beszédében többek közt a következőket mondta:
"Egy láthatatlan erő vonzotta a megdicsőült királynét hozzánk közelebb és közelebb. Tüneményes volt, hogy mennyire megszerette a magyar földet és a magyar népet. De nemcsak a megdicsőült királyné szerette a magyar népet: a magyar nép sem szeretett s nem imádott királynét még úgy, mint a megdicsőült Erzsébetét. Nem is halhat meg az, ki egy nemzet szívében van eltemetve. Elmúlhattak napjai de élni - él tovább a nép emlékezetében és hagyományában, a nép költészetében és imáiban. És jelen van mindenütt, a hol jó emberek szeretnek és szenvednek, hogy példát adjon a szeretetben és példát adjon a szenvedésben is. E szobrot kegyeletes őrizetbe veszem. De nem őrzöm egyedül. Velem együtt őrzi azt Gödöllő becsületes magyar népe velem együtt őrzik azt százak és ezrek névtelenül, jutalmat nem keresve, szívük nemes ösztönét követve csupán."
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1901. május 26.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kossak: Erzsébet királyné szobrának leleplezési ünnepélye Gödöllőn: A szobor talapzata a koszorúkkal a leleplezés előtt
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kossak: Erzsébet királyné szobrának leleplezési ünnepélye Gödöllőn: A királyi család érkezése
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Sorgez: Erzsébet királyné szobrának leleplezési ünnepélye Gödöllőn
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1146x730 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna