D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 381_476_pix_Page_26_kep_0003.jpg
C Í M 
F ő c í m : Némethy új repülőgépe
B e s o r o l á s i   c í m : Némethy új repülőgépe
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-09-09
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 48. évf. 26. sz. (1901. junius 30.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Repülés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : repülés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : légi közlekedés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Némethy Emil (1867-1943)
V I A F I d : 15772364
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : repülőgép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Némethy új repülőgépe.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az egyik képünkön fényképfelvétel alapján bemutatott repülőgép Némethy Emil aradi gyárigazgató találmánya. A gép ugyan ma meg nem röpül úgy, mint a képen látható, de szerkesztője abban reménykedik, hogy egyes kisebb javítások után ezt a czélt is eléri. Némethy egyébiránt a szerkesztésnél abból az elvből indult ki, hogy egy ilyen repülőgépnek, ha sportczélokra is használni akarjuk, nem szabad többe kerülnie egy automobilnál.
Némethy szerkezete az u. n. "Sárkány-szárnyak" rendszerére van alapítva, melylyel már mások is többen próbálkoztak több-kevesebb sikerrel. Az egész készülék súlya csak 30 kilogramm, a motorja háromnegyed lóerejű és tizenegy kilogramm súlyú. A motor oly erővel forgatja a légcsavart, hogy a készülék négy kerekén gyorsan képes a földön haladni.
A készülékben ülő ember helye úgy van készítve, s a szárnyak első és hátsó részével összekötve, hogy magának a testnek előre vagy hátra hajlása által oda lehet a súlypontot helyezni, a hova az illető akarja s ilyen módon a készülék fölfelé vagy lefelé irányúl, esetleg megfordul. Ezzel a feltaláló bizonyos fokig a madaraknak ösztönszerű mozgását akarja utánozni.
A szárnyak nyolcz méter hosszúságban feszülnek, felületük 18 négyszögméter, az összes súly 140 kilogramm. Egy négyszögméter szárnyfelületre így mintegy nyolcz kilogramm súly nehezedik, a mi olyan arány, a milyen a madaraknál is elő szokott fordulni.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1901. junius 30.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A repülő hajók : Ikarus: "Repülni... hah! teremts magadnak Mit természet, sors megtagadtak! S én - szárnyat alkoték."
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 949x491 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna