D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 477_572_pix_Page_14_kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Boszniai és Herczegovinai népalakok
B e s o r o l á s i   c í m : Boszniai és Herczegovinai népalakok
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Szövő és hímző bosnyák nő
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Vágó
U t ó n é v : Bertalan
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 18??-
V I A F I d : 121496051
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-09-14
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 48. évf. 31. sz. (1901. augusztus 4.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Iparművészet, divattervezés
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Nők, feminizmus
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : bosnyákok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hímzés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szövés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Bosznia-Hercegovina
G e o N a m e s I d : 3277605
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Boszniai és Herczegovinai népalakok
Szövő és hímző bosnyák nő.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Hanem bármennyire eltérők legyenek a bosnyák-herczegovinai női viselet részletei vidék és felekezet szerint, valamennyinek van egy közös vonása: a himzés. Aranyfonállal, ezüstfonállal, színes selyemfonállal kihímezi a bosnyák keresztény, muzulmán, zsidó nő a fehérnemű és a felső ruha majdnem minden darabját. Gyakran valóságos műremekekre akadunk ezen hímzések között tiszta keleti stílű mintájuknál és kifogástalanul kidolgozott tekhnikájuknál fogva. A bosnyák nő nagyon ügyes mindenféle kézimunkában, a mit, elősegít veleszületett finom izlése és rendkívüli türelme. Ezen alapúl a bosnyák-herczegovinai országos kormány teljes sikerű akcziója a bosnyák-herczegovinai házi ipar újjáteremtésére. A szebbnél- szebb bosnyák szőnyegek, könnyű, lenge szövetek, hímzések abban az arányban hódítanak európaszerte, a mint ismertekké lesznek. Okszerű vezetés és kiképzés mellett mindezt a bosnyák nő fürge keze készíti, a ki szívesen elül naphoszat a himzőrámánál vagy a szövőszéknél, mert nemzedékről-nemzedékre átöröklött gyönyörűségét leli ebben a nőies munkában.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1901. augusztus 4.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vágó Bertalan: Boszniai és Herczegovinai népalakok : Bosnyák család étkezése
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1052x814 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna