D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 081_180_pix_Page_44_kep_0001_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület jelmezes báljának szereplői
B e s o r o l á s i   c í m : Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület jelmezes báljának szereplői
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Dunky
U t ó n é v : Ferenc
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1860-1941
V I A F I d : 166346548
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Dunky
U t ó n é v : Kálmán
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1858-1935
V I A F I d : 166542520
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-09-14
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : esemény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 48. évf. 10. sz. (1901. márczius 10.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : egyesület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : közművelődés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jelmezbál
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : esküvő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Erdély
G e o N a m e s I d : 664661
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1901. február 18.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 1702
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület jelmezes báljának szereplői
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Múlt heti közleményünk kiegészítéséül mai számunk külön fölvételekben mutatja be a bál védnökei, védnöknői, s a résztvevők egy részét, fényképi fölvételek alapján jelesen b. Bánffy Zoltánné Teleki Erzsébet grófné elnöknőt, a ki minden hazafias törekvés lelkes zászlóvivője s kinek leánya, báró Bánffy Ilona volt a menyasszony továbbá a védnöknők közül báró Wesselényi Bélánét és dr. Purjesz Zsigmondnét, a védnökök közül gróf Kuun Gézát, a kitűnő tudóst, Bartók György ev. ref. püspököt, Ferencz József unitárius püspököt, báró Jósika Samu volt minisztert, Harcsay Domokos országgyűlési képviselőt, báró Wesselényi Miklóst, Szilágymegye főispánját, gróf Korniss Viktort. A résztvevő hölgyek és urak korszerű jelmezben vannak ábrázolva, kivéve két hölgyet, kik az empire-öltönyben megjelentek közül valók és palotás tánczot jártak az ünnepélyen. Érdekes régi magyar jelmezben mutatjuk be gróf Bethlen Bálint országgyűlési képviselőt, ki az előadáson a vőlegény násznagyát, gróf Apor István kincstartót személyesítette, és dr. Szádeczky Lajos egyetemi tanárt, ki a menyasszony főgazdája, gróf Bethlen Miklós kanczelláriusként szerepelt, s ki a legtöbbet fáradozott a siker érdekében, s az előadott darabot is maga irta és rendezte.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1901. márczius 10.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Dunky fivérek : Az erdélyi Közművelődési Egylet közgyűlése Deésen : A közönség csoportosulása a templom körül, hol a gyűlés tartatott
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Dunky fivérek: Az erdélyi Magyar Közművelődési Egylet jelmezes báljáról : A menyasszony kiadása. Jelenet a régi erdélyi lakodalomból
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 2
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1951x2734 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna