D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 381_476_pix_Page_43_kep_0001_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : László Fülöp festményei
B e s o r o l á s i   c í m : László Fülöp festményei
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-09-14
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 48. évf. 28. sz. (1901. julius 14.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : László Fülöp Elek (1869-1937)
V I A F I d : 15508935
M i n ő s í t ő : személynév
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : László Fülöp festményei
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Castellane János grófnak, a franczia royalistapárt egyik vezérférfiának arczképén Rembrandt művei mély megfigyelését ismerjük föl. A nagy spanyol Velasquezt juttatja emlékezetbe Fürstenberg herczeg arczképe, egyszerű megjelenést keresvén, nagy egységes hatásra törekedvén. Legújabban a magyar történelem egyik érdekes alakjának, Görget Arthur tábornoknak arczképét festette meg. Közöljük róla készített egyik tanulmányát, melyen a tábornok hatalmas koponyaalkatának erejét kutatta. A műtermet bemutató felvételünkön pedig látható a tábornokot ábrázoló másik nagy képe, a mely kétségkívül egyik legérdekesebb darabja lesz a képzőművészeti társulat legközelebbi kiállításának.
Női arczképeinél, az angol mesterek hatása alatt, lelki életüket genre-szerű elemekkel fokozza, Mária Terézia hohenzollerni herczegnő Fürstenberg herczegnő, Achley asszony képeiben a nőiesség egy-egy sajátos formáját fejezi ki itt a mosoly báját, amott a mozdulat finomságát, amint magába mélyedve ül a széken vagy jön vissza kényelmes otthonába.
De hogy a hatásokat kifejezhesse, a legaprólékosabb részletrajzok révén jutott el. Nézzük vázlatait: a Meiningeni herczeg képét, a hol az arczcsont alakulatát figyeli meg Trauttmansdorff herczegnő vázlatán a jóságos matróna mosolyát a fehér fények játékával teremti meg a Meiningeni hecrzegnő (a német császár húga) vázlatán az arczélt ritka biztos vonásokkal tünteti föl. S minő egyszerű a gyermeki báj kifejezésében: a kis Fürstenberg herczeg vagy a német császár leánykája, Viktória Lujza herczegnő. Egy pár ecsetvonással fejez ki egy egész gyermekjellemet.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1901. julius 14.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : László Fülöp: Arczkép : Szana Tamás "Száz év a magyar művészet történetéből" czimű munkájából
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : László Fülöp: Szász-meiningeni herczegasszony
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 3
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2046x2804 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna