D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 477_572_pix_Page_38_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A honvédelmi miniszter jubileumáról
B e s o r o l á s i   c í m : Honvédelmi miniszter jubileumáról
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A miniszternek ajándékozott díszkard és hüvelye
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-09-16
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 48. évf. 34. sz. (1901. augusztus 25.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtudomány általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : társadalmi esemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Fejérváry Géza (1833-1914)
V I A F I d : 107800312
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : ajándék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kard
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : díszítőelem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1901. augusztus 15.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A honvédelmi miniszter jubileumáról
A miniszternek ajándékozott díszkard és hüvelye.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Első sorban említendő köztük a honvédelmi minisztérium, honvédség és csendőrség tiszti- és tisztviselői által felajánlott díszkard, mely a rendes szolgálati kard formájára készült. Háry Gyula festőművész tervezte. Az egész kard ötvös és zománcz-munkáját Hibján Samu készítette.
A markolat kosarának domborműveit Mátray Lajos szobrász mintázta. A penge aranybeveréseit Herpka Károly készítette. Díszítményei régi magyar minták s magyar történeti emlékek alapján készültek.
A markolat gombján zománczos szalagon függ a Mária Terézia-rend gyémántokkal kirakott keresztje, míg a markolat gombja hatalmas smaragd, melybe báró Fejérváry czímere van bevésve. A kosáron féldomborműben, művészi kivitelben egy pánczélos-vitézt s eszményi női alakot látunk, kezében mérleggel: a katonai vitézség és igazság jelképeit. A penge a XVI. századból származó valódi damaszkusi mű. Ebbe a régi pengébe verték be aranynyal báró Fejérváry czímerét, majd az 1901 augusztus 15. jubileumi évszámot és az ajánló föliratot. A hüvely aranyozott alapon régi magyar motivumu filigránnal van borítva, melynek egész felületét zománczművű magyaros stílű százszorszép virágok és drágakövekből kirakott czímerek födik. A filigrán maga több ezer darabból áll s az egész kaidon négyszázat meghaladó drágakő van. A markolaton a honvédség Szűz Máriás lobogóját látjuk zománcz műben, fegyvercsoportok között. Innen zöld zománczos cserkoszorú indul ki, mely az egész hüvelyen végig fut. A zászló alatt látjuk Magyarország, majd Erdély, Horvátország, Dalmáczia, Szlavónia és Fiume czímereit.
E kard elhelyezésére amerikai diófából művészi kivitelű faliszekrény készült, Fehér Sándor szobrász tervezete szerint.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1901. augusztus 25.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A honvédelmi miniszter jubileuma : Báró Fejérváry Géza miniszter fogadja József főherczeget megérkezésekor
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1054x773 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna