D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 673_752_pix_Page_34_kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A budapesti csendőrségi új laktanya építési bizottsága
B e s o r o l á s i   c í m : Budapesti csendőrségi új laktanya építési bizottsága
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-10-02
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 48. évf. 45. sz. (1901. november 10.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Egyéb fegyveres testületek
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Építészet általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csendőrség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bizottság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : építészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A budapesti csendőrségi új laktanya építési bizottsága.
1. Csimár Károly, a vállalat építésze. - 2. Schiffer Miksa, vállalkozó. - 3. Reisch Ferencz, kir. mérnök, építési ellenőr. - 4. Payer Béla, belügyminiszteri számvevőségi főigazgató. - 5. Benedicty József, kir. fő­ mérnök művezető. - 6. Nicolics Lázár, posta és távírda főmérnök. - 7. Kramer János belügyminiszteri számtanácsos.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az építkezés ügyeit a m. kir. belügyminisztérium által egy e czélra szervezett és kirendelt állandó építési bizottság vezette, melynek elnöke: Szabó László belügyminiszteri osztálytanácsos, ki már 25 éve működik a belügyminisztériumnál, s jelenleg ott az állami rend­őri ügyosztályt vezeti. Tagjai pedig: Panajott Sándor m. kir. csendőrezredes, a III. számú csendőrkerület parancsnoka, a ki nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a laktanya építése a katonai követelményeknek részleteiben is megfelelőleg hajtatott végre, Payer Béla belügyminiszteri számvevőségi főnök, Kovrig Tivadar királyi műszaki tanácsos, Kramer János belügyminiszteri számtanácsos bizottsági jegyző, Nicolics Lázár, postai és távirdai főmérnök, Reischl Ferencz kir. mérnök a kereskedelemügyi minisztériumból és Benedicty József kir. főmérnök, művezető építész, a ki már több nagy laktanyát tervezett és épített, s e téren szerzett kiváló érdemeiért 1899-ben a Ferencz József-rend lovagkeresztjével is kitüntettetett.
A laktanyát Benedicty József kir. főmérnök vezetése mellett és az általa kidolgozott részlettervek szerint Grünwald Testvérek és Schiffer fővárosi nagyiparosok és vállalkozók építették, a kik különösen középületek és laktanyák épí­tése körűl eddig is rendkívüli tevékenységet fejtettek ki.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1901. november 10.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Dr. Sélley Sándor
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Panajott Sándor m. kir. csendőrezredes
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szabó László miniszteri osztálytanácsos
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1041x576 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna