D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 673_752_pix_Page_17_kep_0001_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kamermayer Károly siremléke a kerepesi-úti temetőben
B e s o r o l á s i   c í m : Kamermayer Károly siremléke a kerepesi-úti temetőben
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Részlet Kamermayer Károly siremlékéről
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Donáth
U t ó n é v : Gyula
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1850-1909
V I A F I d : 121367609
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-09-30
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : szobor
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 48. évf. 43. sz. (1901. október 27.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Kormányzat, parlament
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emlékmű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Kamermayer Károly (1829-1897)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Galac (Románia)
G e o N a m e s I d : 677697
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest. Fiumei úti Sírkert
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kamermayer Károly siremléke a kerepesi-úti temetőben
Részlet Kamermayer Károly siremlékéről
Donáth Gyula szoborműve.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A művészi becsű emléket Donáth Gyula jeles szobrászunk tervezte és mintázta, kinek ezen újabb alkotása méltán sorozható a kerepesi-úti temető legszebb szobrászi emlékei közé. A síremlék tetején Kamermayer jól sikerűlt mellszobra van széles márványlapra állítva. A márványlap előtt, a mellszobor alatt szép női alakot helyezett el a művész a nő két ágba fonott leeresztett hajjal, fején koronával van ábrázolva, a mint egy padon ül. Kifejezésteljes arczával elmerülve tekint a magasba. Jobbját, melyben irónt tart, a padon nyugtatja. Balkarja alatt babérággal díszített föliratos tábla van, melyen az elhunyt érdemei vannak bevésve. Ezzel a nőalakkal a művész Budapest főváros Klióját ábrázolja, a ki a késői kornak följegyezte Kamermayer Károly érdemeit.
A síremlék-szobor talpazata és a mellszobor oszlopa márványból, a mellszobor és a nő alakja bronzból készült. A kőfaragó munkát Senger Béla, a bronz-öntést a Beschorner-féle gyár végezte.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1901. október 27.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Erdélyi Mór: Budapest fő- és székváros közigazgatási tisztikara : Kamermayer Károly, polgármester
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Varga József: Kamermayer Károly
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 2
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1037x1458 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna