D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 0236.jpg
 B é l y e g k é p : https://dka.oszk.hu/065200/065248/0236_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Törzsörökös és beszármazott nemzetségek
B e s o r o l á s i   c í m : Törzsörökös és beszármazott nemzetségek
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-02-20
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2014-05-20
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : táblázat
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Sáros vármegye monografiája
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Sáros vármegye monografiája
S z e r z ő : Tóth Sándor
M e g j e l e n é s : Budapest : A vármegye költségén, 1909-1912
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Művelődéstörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : táblázat
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : családfa
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : genealógia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : családtörténet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nemesi család
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Sáros vármegye
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : (Harsághy- és Sebesy-családok)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "1535-ben Farkas László sárosmegyei főispán. Mindkét ág részére Zsigmond királytól kap czímert Farkas János fia Márton, melynek pajzsában felső lábaival emelkedő farkas van, keresztet tartva, a pajzstetőn három rózsával. A czímer különben a Delnei Kakas-, Mocsolyay-, Usz- és Komlósy-családok közös czímere. Ez a család kapja Szent-Pétert, a vár lerontásával Alsó- és Felső-Sebest, míg a másik ág Kőrösfeő-ről és Váralja -ról czímezi magát." (Forrás: https://mek.oszk.hu/12800/12885/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Tóth Sándor: Sáros vármegye monografiája
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1169x874 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet