D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 177_280_pix_oldal_29_kep_0003.jpg
C Í M 
F ő c í m : A leégett vegyészeti gyár főhomlokzata és gépterme
B e s o r o l á s i   c í m : Leégett vegyészeti gyár főhomlokzata és gépterme
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Erdélyi
U t ó n é v : Mór
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1866-1934
V I A F I d : 296144927
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-10-26
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 49. évf. 15. sz. (1902. április 13.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Könnyűipar, vegyipar
A l t é m a k ö r : Vegyipar általában
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tűzeset
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vegyipar
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest. 9. kerület
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Ferencváros
G e o N a m e s I d : 3052655
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1902. április 5.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A leégett vegyészeti gyár főhomlokzata és gépterme.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Nagy veszedelemmel fenyegetett az a tűzvész, mely április 5-ikén déltájban a Ferenczváros külső részében fekvő Heidelberg-féle vegyészeti gyárban ütött ki. A veszély nemcsak azért volt nagy, mert a gyárban nagyon sok éghető és robbanékony anyag volt felhalmozva, hanem még inkább azért mert közel van hozzá a petroleum-gyár, melybe ha belekap a tűz, roppant károkat okozott volna.
A tűz a gyár benzin-desztillátorában támadt s egy munkás vette észre akkor, a mikor a többi személyzet ebédelni volt. Az egyik tartóban levő benzol csakhamar lángba borúlt, a gyorsan odahívott személyzet nem bírta a tüzet elfojtani. A tűzoltóság sietve vonult ki a baj színhelyére, de a desztilláló épület megmentéséről már szó se lehetett, a benzol-tartályok egymás után robbantak fel s borultak lángba benne. A tűzoltóság megfeszítette minden erejét, hogy a tűz tovább terjedését megakadályozza késő estig küzdöttek a lángokkal, míg ez sikerült s a nagyobb veszedelem el volt hárítva.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1902. április 13.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Erdélyi: A leégett vegyészeti gyár főhomlokzata és gépterme
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 825x594 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna