D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 377_476_pix_oldal_07_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Képek az újvidéki szerb egyházi kongresszusról
B e s o r o l á s i   c í m : Képek az újvidéki szerb egyházi kongresszusról
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Tallián Béla királyi biztos fogadtatása a patriarkha palotája előtt
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Singer Jószef újvidéki fényképész fölvételei
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Singer
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-11-05
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 49. évf. 24. sz. (1902. június 15.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : székelyek
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kongresszus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : konferencia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Tallián Béla (1851-1921)
V I A F I d : 121521237
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Karlóca
G e o N a m e s I d : 3190101
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Képek az újvidéki szerb egyházi kongresszusról. - Singer Jószef újvidéki fényképész fölvételei.
Tallián Béla királyi biztos fogadtatása a patriarkha palotája előtt.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Tallián Béla, báró (Szabás, 1851 - Kiszombor, 1921. nov. 23.): politikus, miniszter. 1873-ban jogot végzett és Torontál vm. szolgálatába lépett. 1873-tól tb. aljegyző, majd főszolgabíró, 1880-tól alispán, 1886-tól Somogy, 1892-től Békés és Csongrád vm. főispánja. Ugyanakkor mint Békés vm. kormánybiztosát, megbízták az agrárszocializmus okainak kivizsgálásával. Erről és Csongrád vm.-i főispáni állásáról 1894-ben, a Békés vm.-iről 1896-ban lemondott. 1896-ban szabadelvű programmal a törökkanizsai kerület képviselővé választotta. 1899-től 1903-ig a képviselőház egyik alelnöke. 1903. nov. 3-tól 1905. jún. 18-ig a Tisza-kormány földművelésügyi minisztere, ekkor a Tiszakormánnyal együtt lemondott. Ezután is a törökkanizsai, majd a szegedi választókerületet képviselte egészen 1918-ig szabadelvű, majd pártonkívüli programmal. Az I. világháborúban Belgrád elfoglalása után, annak rövid ideig polgári kormányzója volt. 1918. okt. után Szegedre menekült. A Tanácsköztársaság idején letartóztatták. A tanácshatalom bukása után Szegedre költözött.
(Forrás: https://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC15363/15414.htm)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Képek a szerb kongresszusról
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1132x818 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna