D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 477_572_pix_oldal_08_kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : József főherczeg fejérmegyei szemleútjáról
B e s o r o l á s i   c í m : József főherczeg fejérmegyei szemleútjáról
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A főherczeg és kísérete gróf Zichy Jenő szentiványi kastélya előtt
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Rákos
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-11-16
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 49. évf. 30. sz. (1902. julius 27.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Haditechnika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Joseph Karl Ludwig, Erzherzog von Österreich (1833-1905)
V I A F I d : 52484206
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Zichy Jenő (1837-1906)
V I A F I d : 44681581
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : katonai szemle
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1902. julius 20.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Szentiván
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : József főherczeg fejérmegyei szemleútjáról. - A főherczeg és kísérete gróf Zichy Jenő szentiványi kastélya előtt.
Balról ül Klobucsár altábornagy, mellette Vándorffy ezredes, gróf Zichy Jenő, József főherczeg, báró Zech tábornok, Rohr ezredes, Braun vezérkari alezredes mögöttük állnak Plank vezérőrnagy, báró Vécsey százados, Hegedűs százados, Szmrecsányi főhadnagy.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Fejérmegyében, Sárkeresztúr vidékén nagyobb honvéd lovassági gyakorlatokat végeztek, melyekben öt honvédhuszár-ezred volt összevonva. A csapatok felett a gyakorlatok végeztével, július 19-én szemlét tartott József főherczeg s részt vett az ott tartott tábori misében.
Július 20-ikán az öt huszárezred tisztjei Abán lóversenyt rendeztek, melyen számos magasrangú tiszt élén megjelent József főherczeg is fiával, József Ágost főherczeggel. A társasághoz csatlakozott gróf Zichy Jenő is. A lóverseny igen szépen sikerűlt a díjakat József Ágost tűzte ki s maga is osztotta szét a nyertesek között.
József főherczeg a lóversenyről gróf Zichy Jenő szentiváni kastélyába rándult s ott töltötte, mint a gróf vendége, a nap hátra levő részét.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1902. julius 27.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Rákos: József főherczeg fejérmegyei szemleútjáról : Tábori mise a gyakorlatok után
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1099x740 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna