D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 477_572_pix_oldal_37_kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Budapesti Állatorvosi Főiskolából
B e s o r o l á s i   c í m : Budapesti Állatorvosi Főiskolából
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Sebészeti tanterem
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-11-19
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 49. évf. 33. sz. (1902. augusztus 17.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Állatorvostan
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattan
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Felsőfokú oktatás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : állatorvostan
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : állattan
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tanterem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sebészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Budapesti Állatorvosi Főiskolából
Sebészeti tanterem.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Alapját már II. József vetette meg, midőn 1782-ben a pesti tudomány-egyetem orvosi karával kapcsolatban állatgyógyintézet létesítését rendelte el. Ennek folytán az egyetemen rendkívüli tanári állás szerveztetett, melynek tanára, Tolnay Sándor, az 1787-88. tanévben meg is kezdte az állatgyógyászat tanítását, melynek hallgatása úgy az orvosi, mint a sebészi tanfolyam növendékeire kötelező volt.
Tizenkét évvel később külön állatorvosi szakiskola állíttatott fel előbb nyolcz hónapos, majd egy éves tanfolyammal, olyanok részére, kik az állatorvoslással gyakorlatilag foglalkozni óhajtottak. Ezek majdnem kizárólag csekély előképzettségű emberek voltak és a tanítás is inkább csak elemi ismeretek és gyakorlati fogasok elsajátítására szorítkozott.
Az 1851. évben az iskola mint "Pesti állatgyógyintézet" a tudomány-egyetemtől különválasztatott és ettől fogva fejlesztésére nagyobb figyelmet kezdtek fordítani. A tanfolyamot két-, majd háromévessé tették, a tanító-személyzetet szaporították, a növendékek előképzettségét fokozatosan emelték egészen a középiskola hatodik osztályának megfelelő fokra, az iskola helyiségét pedig a mai műegyetem helyén állott épületbe helyezték át.
Az 1875. évben az iskola, mint "Állatorvosi tanintézet", 1890. évben pedig mint "Állatorvosi akadémia" újjá szerveztetett s a tanfolyam négy évre hosszabbíttatott meg. Időközben - 1880-ban - a Rottenbiller-utczában az iskola czéljára új épületeket emeltek.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1901. augusztus 17.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Budapesti Állatorvosi Főiskolából : Szövettani dolgozó-terem a budapesti állatorvosi főiskolában
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Budapesti Állatorvosi Főiskola
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Budapesti Állatorvosi Főiskolából : Állattenyésztési gyűjteménytár
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 809x624 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna