D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 573_680_pix_oldal_52_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Mátyás király alakja Fadrusz János szoborművén
B e s o r o l á s i   c í m : Mátyás király alakja Fadrusz János szoborművén
A L K O T Ó 
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Fadrusz
U t ó n é v : János
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1858-1903
V I A F I d : 27934107
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-12-01
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : szobor
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 49. évf. 41. sz. (1902. október 12.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1526 előtt
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Mátyás (Magyarország: király), I. (1443-1490)
V I A F I d : 4938768
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Kolozsvár
G e o N a m e s I d : 681290
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Mátyás király alakja Fadrusz János szoborművén.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Mátyás király a Fadrusz mindig eszméket ábrázoló művészetében megtalálta a magához méltó alkotó szellemet. Az ő szobra nem pózol, hanem érthetően, szinte megdöbbentő erővel hirdeti, hogy ki volt Mátyás király.
A hatalmat, erőt, dicsőséget (mind e mellett a fenséges nyugalmat) s népe rajongó szeretetét, lelkesedését hirdeti a szobor.
Bástya fokán, lóháton ül a hatalmas, imperátori alak, harczi mezben. A kivívott győzelem dicsfénye sugárzik méltóságos alakjáról diadalmas kardját megnyugvással fekteti térdére. Előtte alant a bástya talapzatán hadvezérei (négy hősi alak) zászlókat lobogtatnak s a meghódított tartományok (Cseh- és Morvaország, Ausztria, stb.) zászlóit rakják le haduruk lábai elé. Ajakukról üdvkiáltás hangzik, átszellemült tekintetökből a rajongó szeretet, lelkesedés és hódolat sugarai áradnak a szeretett király felé. A szobor minden alakja a nagy király dicsőségét, hatalmát, nagyságát hirdeti és magasztalja.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1902. október 12.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Fadrusz János: Mátyás király szobra Kolozsvártt, Fadrusz Jánostól
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1123x1442 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna