D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 681_792_pix_oldal_32_kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az algyői vasúti híd eltolása
B e s o r o l á s i   c í m : Algyői vasúti híd eltolása
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Plohn
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1869-1944
V I A F I d : 50997834
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-12-07
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 49. évf. 44. sz. (1902. november 2.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Magasépítés
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : híd
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vidék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vasúti híd
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : folyóvíz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : folyópart
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : közlekedési létesítmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Algyő
G e o N a m e s I d : 715429
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az algyői vasúti híd eltolása
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A mint október 14-ón hajnali három óra 45 perczkor átrobogott a hídon a szegedi személyvonat, rögtön felszedték a síneket, a Tisza két partját átfogó vasszerkezetet 12 víznyomású sajtóval leemelték a kőpillérekről, aztán az 5400 métermázsa súlyú hidrészletet tizenhat centiméternyire felemelték, majd nyolcz toló szerkezetre fektették, melyeket harminczkét ember mozgatott odább. Perczenkint átlag tíz centiméterrel haladtak. Hatodfél óra alatt az új hid tengelyébe ért a régi hidrészlet s pontosan beillesztették az új alkatrészek közé, a mivel a munka befejezést nyert. Az a távolság, a melyről a régi hidrészletet az újhoz kellett tolni, huszonöt méter volt.
Az újonnan összeállított hidat három lokomotivval kipróbálták, azután a délután három óra 45 perczkor érkező nagy-váradi személyvonat vígan átrobogott rajta, mintha semmi sem történt volna.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1902. november 2.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az algyői vashid és a gombos-bogojevai gőzkomp : az alföldi-fiumei vasut vonalán
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1592x1079 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna