D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 793_861_pix_oldal_15_kep_0001c.jpg
C Í M 
F ő c í m : A német birodalmi gyűlésből
B e s o r o l á s i   c í m : Német birodalmi gyűlésből
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Gróf Ballestrem Ferencz elnök
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-12-15
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 49. évf. 50. sz. (1902. deczember 14.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Más országok politikai élete
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Kormányzat, parlament
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Ballestrem, Franz von (1834-1910)
V I A F I d : 77109681
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Németország
G e o N a m e s I d : 2921044
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A német birodalmi gyűlésből
Gróf Ballestrem Ferencz elnök
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ballestrem
Ferenc Xaver gróf, német ultramontán államférfiu. Szül. Plawniowitzban 1834 szept. 5. Sziléziában, papi intézetekben neveltetett s utoljára a namuri és lüttichi kat. főiskolákon tanult. 1855. belépett a porosz hadseregbe, 1857. föhadnagy lett; résztvett az 1866. és az 1870. háborukban. Baleset következtében szolgálatra képtelen lett, amiért 1871. nyugdijba lépett. 1872. megválasztatta magát a német birodalmi gyülésbe, hol a katolikus centrum egyik vezérévé lett. Legtöbbször szónokolt az ugyn. kulturharcban, a Bismarck által elnyomott kat. szerzetesrendek érdekében. Jutalmul a pápa 1873. titkos kamarásává (di spada e cappa) nevezte ki. 1890. máj. 7. a birodalmi gyülés őt választotta Franckenstein utódjának az első alelnöki székbe. Rokonszenvez a Stöcker-féle antiszemita mozgalommal, nemzetgazdasági kérdésekben pedig az agráriusok hive volt.
(Forrás: http://www.kislexikon.hu/ballestrem.html)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bebel Ferdinánd Ágost
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 878x1048 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna