D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_080_pix_Oldal_33_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Lónyay Elemér gróf és Stefánia belga királyi hercegnő
B e s o r o l á s i   c í m : Lónyay Elemér gróf és Stefánia belga királyi hercegnő
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Újabb fényképek után
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-12-22
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 50. évf. 4. sz. (1903. január 25.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Történelem általában
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Házasság, válás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : családi kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Stefánia (Belgium: királyi hercegnő) (1864-1945)
V I A F I d : 73479911
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Lónyay Elemér Ödön (1863-1946)
V I A F I d : 101214092
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : házasság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Lónyay Elemér gróf és Stefánia belga királyi hercegnő. - Újabb fényképek után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Nagylónyai és vásárosnaményi herceg (1917-ig gróf) Lónyay Elemér Ödön (Elemér Edmund Lónyay, Graf und Fürst von Nagy-Lónya und Vásáros-Namény), (Bodrogolaszi, 1863. augusztus 24. - Budapest, 1946. július 29.). Magyar földbirtokos, főrendiházi tag, osztrák-magyar diplomata, Stefánia belga királyi hercegnőnek, Rudolf trónörökös özvegyének második férje.
Lónyay Elemér 1900. március 22-én a Trieszt melletti Miramare-kastély kápolnájában feleségül vette a Szász-Coburg-Gothai-házból származó Stefánia belga királyi hercegnőt (1864-1945), Rudolf trónörökös özvegyét. Rudolf halálával Stefánia csupán az özvegy trónörökösné címet viselhette, a császári család megvetően mellőzte. Vádaskodásoknak, megvetésnek volt kitéve.
Az asszonynak a második, rangon aluli házasságkötése miatt le kellett mondania osztrák főhercegnéi rangjáról, ezzel végleg szakított apósával, az osztrák császári családdal, és apjával, II. Lipót belga királlyal is. A Lónyay házaspár a Magyar Királysághoz tartozó Oroszvárra, a Lónyay-kastélyba költözött. (A helység 1947 óta Rusovce néven Szlovákiához került, ma Pozsony elővárosa). Gyakran vendégeskedett házukban az új osztrák-magyar trónörökös, Ferenc Ferdinánd főherceg, feleségével, Hohenberg Zsófia hercegnővel. Lónyay Elemér és Stefánia boldog házasságban éltek, annak ellenére, hogy az asszonynak nem lehetett több gyermeke (meddősége egy korábbi nemibetegség következménye volt, amellyel még első férje, Rudolf trónörökös fertőzte meg). A nyarakat a család a Bodrogolaszi kastélyban töltötte.
Lónyay Elemér ezzel a házassággal hivatalosan mostohaapja lett Stefánia Rudolftól született egyetlen leányának, Erzsébet Mária főhercegnőnek (1883-1963), de a leány nem élhetett velük, őt császári nagyapja utasítására anyjától elszakítva, az udvarban nevelték. Az uralkodó család légkörében "Erzsi" megsínylette az anya és apa nélküli nevelkedést. 1902-ben szerencsétlen házasságot kötött a rangban nála alacsonyabb Otto von Windisch-Grätz herceggel, akitől 1914-ben elvált.
Az első világháború alatt az oroszvári kastélyt sebesült katonák ápolására rendezték be. 1917. február 9-én IV. Károly király Lónyay Elemér grófot hercegi (Fürst) méltóságra emelte. Feleségének hivatalos címe Lónyay Stefánia hercegné lett (Stephanie Fürstin von Lónyay de Nagy-Lónya et Vásáros-Namény).
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Stefánia belga királyi herczegnő, Gróf Lónyay Elemérné
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Mándy Ferenc: Gróf Lónyay Elemér
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1121x1633 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna