D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 081_180_pix_Oldal_09_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A szász trónörökös és családja
B e s o r o l á s i   c í m : Szász trónörökös és családja
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : 1901-iki drezdai fénykép után
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-01-04
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 50. évf. 6. sz. (1903. február 8.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : családi kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Frigyes Ágost (Szászország: király), III. (1865-1932)
V I A F I d : 238194616
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Lujza Antonietta (Ausztria: főhercegnő) (1870-1947)
V I A F I d : 67262804
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : uralkodócsalád
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 18-19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A szász trónörökös és családja
1901-iki drezdai fénykép után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1891. november 21-én Frigyes Ágost herceg Bécsben feleségül vette a Habsburg-Lotaringiai-ház toszkánai ágából származó Lujza Antonietta osztrák főhercegnőt (1870-1947), IV. Ferdinánd címzetes toszkánai nagyherceg (1835-1908) és Aliz Bourbon-pármai hercegnő (1849-1935) legidősebb leányát. A vőlegény 20 000 aranymárka jegyajándékot adott. A házasságból 7 gyermekük született, hatan megérték a felnőttkort.
Lujza hercegné életvidámsága ellenszenvet ébresztett az idős György királyban és belügyminiszterében, Metzsch-Reichenbach grófban is. A koronahercegnének gonosz intrikákkal kellett küzdenie. Férjére sem számíthatott, mert Frigyes Ágost alávetette magát apja akaratának. A magára maradt koronahercegné, öt (élő) gyermek anyja, viszonyt kezdett gyermekeinek nyelvtanárával, a belga André Gironnal. Az őt megfigyelés alatt tartó titkosrendőrség rájött erre, és tájékoztatta a királyt.
1902 végén Lujza Antonietta hercegné, aki már hetedik gyermekével volt várandós, Drezdából a Genfbe szökött szeretőjéhez, André Gironhoz, akit születendő gyermeke apjának tartott. (Későbbi emlékirataiban szökését azzal indokolta, hogy apósa elmegyógyintézetbe akarta őt záratni). Tervét segítette saját bátyja, Lipót Ferdinánd Szalvátor főherceg, a család fekete báránya, aki hamarosan maga is kilépett a Habsburg-házból, polgári nevet vett fel (Leopod Wölfling). A genfi rendőrség és sajtó felfedezte őket, nyilvános botrány robbant ki.
Frigyes Ágost apja, a király azonnal, 1902. december 31-én különleges bíróság felállítását rendelte el, amely igen gyorsan, már 1903. február 11-én kimondta a koronaherceg házasságának felbontását.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : III. Frigyes Ágost szász király
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Habsburg-Toscanai Lujza Antonietta főhercegnő
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1132x1582 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna