D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 081_180_pix_Oldal_28_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Wechselmann Ignác
B e s o r o l á s i   c í m : Wechselmann Ignác
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Mai és társa fényképe után
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Mai
U t ó n é v : Manó
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1855-1917
V I A F I d : 3554276
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Szigeti
U t ó n é v : Jakab
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1856-1929
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-01-06
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 50. évf. 8. sz. (1903. február 22.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : derékkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Wechselmann Ignác (1828-1903)
V I A F I d : 308698924
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : lovag
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : építész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emberszeretet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Wechselmann Ignác
Mai és társa fényképe után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Wechselmann Ignácz idegen származású volt. Porosz-Sziléziában. Nikolájban született 1828-ban, teljesen szegény szülőktől. A műegyetemet Bécsben és Berlinben végezte és Förster bécsi épitész-tanár irodájában nyert munkát. Épített nagy gőzmalmokat, főúri palotákat, bérházakat. Mint jóhírű és rendezett anyagi körülményeiről is jól ismert építővel, szövetkezett vele Ybl Miklós műépítész, ki építési terveinek kivitelét sokszor rábízta. Ő maga egyszerűen élt nejével, Neuschloss Károly ismert fővárosi építési vállalkozó leányával, Zsófiával. Gyermekök nincs. A munkától 1883-ban vonult vissza, mert betegeskedni kezdett Irodáját átadta Havel Lipótnak. Szembaj is meglepte. 1889-ben egyik szemevilágát elvesztette s másik szeme elvesztésétől is félt. Ez a baja érlelte meg benne azt a nemes tervet hogy vagyonának egy részét a vakoknak hagyja.
Utolsó éveit nagy elvonúltságban töltötte. Megromlott látása következtében olvasnia sem lehetett s felolvasót tartott maga mellett, hogy értesülhessen a világ folyásáról, a város eseményeiről és fejlődéséről.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1903. február 22.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wechselmann Ignác
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1013x1350 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna