D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 181_280_pix_Oldal_28_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A khaeroneai oroszlán-szobor maradványai
B e s o r o l á s i   c í m : Khaeroneai oroszlán-szobor maradványai
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-01-13
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi újság
M e g j e l e n é s : 50. évf. 14. sz. (1903. április 5.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Muzeológia, műemlékvédelem
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : ókori görögök
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : oroszlán
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : felújítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Görögország
G e o N a m e s I d : 390903
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A khaeroneai oroszlán-szobor maradványai.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Mint a történetből ismeretes, a Kr. e. 338-banvégbement khároneai csatában az utolsó emberig elesett a thebaiak "szent csapata". Hazájuk fiai emlékezetükre óriási kőoroszlánt állítottak a harczmezőn a hősök nyugvóhelye fölött. A hires emléket századokon át sokan megbámulták, mígnem a múlt század elején egy görög rablóbanda lőporral szétrobbantotta, azt gondolván, hogy a két évezredes szobor belsejében kincsek vannak. Darabokra szakadt a szobor, hanem az oroszlán feje csaknem sértetlenül maradt.
Most aztán a görögök elhatározták, hogy eme régi nevezetes emléket restaurálják a lehetőségig úgy, mint a milyen valamikor volt s ez nem is lesz nagyon nehéz, mert a fejen kívül a szobor darabjai közül is sok felhasználható. A dolgot az athénei régészeti társaság vette kezébe s a munka kivitelével Sokhosz jeles görög szobrászt bízta meg.
Képünkön a szobor szétrobbantott darabjai s a már kijavított oroszlánfej láthatók, melyekből azt is meg lehet ítélni, hogy bár az emlék kezdetleges művészettel készült, de tekintélyes nagyságú volt.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1903. április 5.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Khairóneiai csata
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1434x913 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna