D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 381_484_pix_Oldal_21_Kep_0001_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az Erzsébet-emlékszobor pályatervei
B e s o r o l á s i   c í m : Erzsébet-emlékszobor pályatervei
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Damkó József - Papp Gyula és Szabolcs Ferencz pályaműve
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Róna József - Leitersdorfer Béla pályaműve
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Maróthi - Rintel Géza pályaműve
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-01-26
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : szobor
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 50. évf. 25. sz. (1903. június 21. )
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Erzsébet (Magyarország: királyné) (1837-1898)
V I A F I d : 72185406
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emlékmű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az Erzsébet-emlékszobor pályatervei
Damkó József - Papp Gyula és Szabolcs Ferencz pályaműve.
Róna József - Leitersdorfer Béla pályaműve.
Maróthi - Rintel Géza pályaműve.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Damkó József szobrász, továbbá Papp Gyula és Szabolcs Ferencz műépítők emlékművöket a Láncz-hid és alagút tengelyébe tervezik. Az emlékmű közepén a királyné oszlopos fülkében ülve fogadja a nép hódolatát. Egyik csoportban hazai történelmünk kimagasló nőalakjait ábrázolta a művész, közepén Hungária hatalmas alakjával.
Róna József szobrász művéhez Leitersdorfer Béla műépítő készítette az építészeti részt, melynek közepén nagy pilon áll s ebből két márvány oszlopsor ágazik ki. Az emlékmű közepén trónszék előtt áll a királyné, körülötte domborműben és csoportokban a hódoló nép. A trón mellett látható a szépség és béke allegóriája, hátul pedig az ármány felett diadalmaskodó Hungária. A trón mögött párkák láthatók.
Maróthi-Rintel Géza szobrász köralakú négyes rendszerű oszlopcsarnok közepére baldakhint állít, melyet töviskoszorúba fejlődő oszlopok tartanak. A trón előtt álló királyné alakját egy angyal rózsákkal övezi körül. Az emlékmű hátulsó részén allegorikus dombormű van a Pietá szobros oltárával. Igen szép rajta a Jóságnak kőfalat repesztő szimbóluma, melylyel a művész Berzsenyinek "A derék a sírból kitör és eget kér" versét allegorizálja. A nemes egyszerűséggel föllépő mű komoly törekvésre és finom érzékre vall.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1903. június 21.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az Erzsébet-emlékszobor pályatervei
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 3
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1594x1042 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna