D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 585_688_pix_Oldal_41_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kisfaludy Sándor emléke a Nemzeti Múzeum kertjében, Budapesten
B e s o r o l á s i   c í m : Kisfaludy Sándor emléke a Nemzeti Múzeum kertjében, Budapesten
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Weinwurm
U t ó n é v : Antal
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1845-?
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-02-17
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 50. évf. 39. sz. (1903. szeptember 27.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emlékmű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Kisfaludy Sándor (1772-1844)
V I A F I d : 7437344
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kisfaludy Sándor emléke a Nemzeti Múzeum kertjében, Budapesten.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A "Kesergő szerelem", a "Boldog szerelem" költőjének tiszteletére Magyarország és Erdélyország hölgyei egy bronzszobrot készíttettek még a negyvenes években. A kis szobor főrésze egy kiterjesztett szárnyú sas, mely egyik karmával mintegy magához ragadja a földgömböt, melyen belevésve a Dunántúl látszik, a Balatonvidék, mely Kisfaludy Sándor szülőföldje és a mely lelkesítette költészetét. A madár másik karma egy lant húrjaiba kap. A bronz emlék 1848-ban készült el, de akkor nem állíthatták fel s a Nemzeti Múzeumba került mint ereklye, hol az egyik folyosón elhelyezték. Fából csináltak neki talapzatot, melyen eme felírás volt: "Himfy-lant Kisfaludy Sándor emlékéül, készíttették Magyar és Erdélyhon leányai. 1848." Szalay Imre, a Múzeum igazgatója most szép kőtalapzatot készíttetett rozsdavörös svéd gránitból a Kisfaludy-emléknek s felállíttatta azt a park múzeum-utczai részén és szeptember 22-ikén, Kisfaludy Sándor születése napján a költőnek emlékezetére rendezett ünnepélylyel beigtatták az emlékmüvet a park szobrai közé.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : juhaszj, Petrovics Döme: Kisfaludi Sándor-emlékmű
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kisfaludy Sándor idősbkori arczképe
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1020x1638 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna