D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 585_688_pix_Oldal_49_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Blanche Esménard
B e s o r o l á s i   c í m : Blanche Esménard
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-02-17
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 50. évf. 40. sz. (1903. október 4..)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Történelem általában
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politika általában
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : magyarság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : belpolitika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Blanche Esménard
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Kevéssel azután, hogy a "La Hongrie moderné" (A modern Magyarország) czímü könyvem 1901 végén napvilágot látott, egy levelet kaptam az afrikai Algírnak Moustapha nevű városából, melyben Blanche Esménard nevű, előttem egészen ismeretlen hölgy arról értesített, hogy munkámat a legnagyobb érdekkel olvasta, mert ő már 1850 óta nagy tisztelője és bámulója Magyarországnak, a mikor ugyanis alkalma volt magyar menekülőkkel megismerkedni.
A második levél azután elmondta, hogy Esménard kisasszony s szülei 1850-ben egy magyar menekülttel tették meg az utat Marseilletől Parisig, hol véletlenül bejutottak a képviselőház egy ülésére. Itt pedig a külügyminiszter páholyában gróf Teleki Lászlót mutatták meg neki, az akkori párisi nagy világ e kedvenczét, kiben a fiatal leány az általános vonzalmat keltő magyar ügy megtestesülését vélte feltalálhatni. ...
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1903. október 4.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gróf Teleki László
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1029x1305 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna