D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 689_788_pix_Oldal_26_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Erzsébet királyné alakja Fadrusz Erzsébet-szobor pályaműve
B e s o r o l á s i   c í m : Erzsébet királyné alakja Fadrusz Erzsébet-szobor pályaműve
A L K O T Ó 
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Fadrusz
U t ó n é v : János
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1858-1903
V I A F I d : 27934107
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-02-24
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : szobor
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 50. évf. 44. sz. (1903. november 1.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Erzsébet (Magyarország: királyné) (1837-1898)
V I A F I d : 72185406
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emlékmű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Fadrusz János (1858-1903)
V I A F I d : 27934107
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Erzsébet királyné alakja Fadrusz Erzsébet-szobor pályaműve
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : FADRUSZ János szobra külön elismerésben részesült, s a bizottság külön javaslattal fog intézkedni, miután csak három díj volt kitűzve. Az emlékművet a téren helyezi el. Márványlépcsők fölött emelkedik a minden oldalán tágas bolthajtásban nyíló szép román stílű kupola, márvány oszlopokkal. Mozaik képekkel födött fal előtt, ékes trónon ül a Patrona Hungáriáé, Magyarország védasszonya, Szűz Mária. Jobbról, balról folyosó, s ezekben állnak a magyar szentek, Máriához legközelebb Szent Erzsébet, Boldog Margit. Ez a középső csoport a kupola alatt. Innen a körfalazat folyosóján jobbra a tróntól: Szent István és Szent Gellért balra Szent László és Szent Imre. E külön csoportokat két-két angyal teszi teljessé, egyik állva, másik térdelve és virágokat hintve. Így várják Erzsébet királyné megérkezését, szeretettel, megható ünnepélyességgel. A magyar királyné a lépcsőkön az Ég Királynéja trónjához ért, egy angyal kisérte idáig, a halál angyala. Erzsébet királyné a trón előtt visszafordul az angyalhoz, és a fejéről levett töviskoszorút átadja a már letérdelt angyalnak. Költői gondolat. Vége a földi szenvedésnek, Erzsébet királyné a magyar szentek körébe tért. Az építészeti rész Korb és Giegl munkája. Fadrusz művét a közönség megilletődéssel szemléli a Műcsarnokban. A nemzetközi bírálat nem említi a szobor magyarságát. Ezt idegen nem is igen veszi észre.
(Forrás: vasárnapi Ujság, 1902. február 23.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Fadrusz János, Korb Flóris, Giergl Kálmán: Az Erzsébet-szobor pályatervei Fadrusz János, Korb és Giergl pályaterve. A királyné és a halál angyala
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1575x1920 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna