D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 181_288_pix_Oldal_08_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Báró Eötvös József családjáról
B e s o r o l á s i   c í m : Báró Eötvös József családjáról
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-02-17
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 51. évf. 13. sz. (1904. márczius 27.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Kormányzat, parlament
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nemesség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Eötvös Ignác (1763-1838)
V I A F I d : 44698599
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 18-19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Id. Báró Eötvös Ignácz
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Báró Eötvös Ignácz nagy szerepet vitt II. József alatt s előkelő méltóságokra emelkedett mint belső titkos tanácsos, udvari kamarai alelnök, koronaőr Abaujmegye főispánja. Közszereplésével erős összeütközésbe jutott a nemzeti közszellemmel, mint I. Ferencz törekvéseinek támogatója, tudományos képzettségét fenmaradt latin nyelvű jogtudományi iratai bizonyítják. Neje, báró Szepessy Mária lelkes magyar asszony volt, németül csak törve beszélt, erélyes természetével példás rendet tartott a gazdaságban." (Forrás: Vasárnapi Ujság 51. évf. 13. sz. (1904. márczius 27.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Amikor utóbbi hivatal 1790-ben megszűnt, visszavonult a közélettől. Részt vett az 1790., 1792. és 1796. évi országgyűléseken, aztán 1797-ben a Magyar Királyi Udvari Kamara tiszteletbeli, majd valóságos tanácsosává nevezték ki, és több fontos megbízást kapott, így például ő hajtotta végre az egri érsekség, a kassai és szatmári püspökségek és káptalanok közti felosztást. 1802-ben belső titkos tanácsosi ranggal a kincstári jószágok igazgatásával bízták meg és a király felszólítására tervet dolgozott ki a korona- és kincstári birtokok jövedelmeinek emelésére. 1806-ban az magyar kamara alelnöke lett, mely hivatalt 1812-ig viselte, amikor is koronaőrré lépett elő. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : B. Eötvös József
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Eötvös Ignác (politikus, 1763-1838)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1044x1397 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet