D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 509_604_pix_Oldal_18_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Amerikai hadihajók látogatása Fiuméban
B e s o r o l á s i   c í m : Amerikai hadihajók látogatása Fiuméban
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Művésztársaság a kormányzói palotában
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Jelfy
U t ó n é v : Gyula
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1863-1945
V I A F I d : 283631013
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-03-23
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 51. évf. 32. sz. (1904. augusztus 7.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Utazás általában
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Világtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : hadihajó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : amerikaiak
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Roszner Ervin (1852-1928)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Bárdossy Ilona (1870-1933)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Krammer Teréz (1868-1934)
V I A F I d : 185764322
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Fiume
G e o N a m e s I d : 3191648
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1904. julius 26.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Amerikai hadihajók látogatása Fiuméban
Művésztársaság a kormányzói palotában.
A jobboldalon ül báró Roszner Ervin Fiumei kormányzó, mellette állnak Szilágyi Lajos műszaki tanácsos és Takács Mihály a m. kir. operaház tagja, középen ül Szilágyiné Bárdossy Ilona opera-énekesnő, oldalt tőle Krammerné, a baloldali szélen W. Krammer Teréz opera-énekesnő, mögötte Janosits József kir. mérnök.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Másnap, 26-ikán báró Roszner Ervin kormányzó fényes estélyt adott az ez alkalomra fényesen feldíszített kormányzói palotában a vendégek tiszteletére. Az amerikai tengerésztiszteken kívül igen sok vendég volt ez estélyre hivatalos a fiumei társaságból. Budapestről is sokan utaztak le ez alkalomra. A kormányzó és neje, szül. gróf Forgách Klotild fogadták lekötelező szivélyességgel a vendégeket. Három zenekar játszott a palota előtti terraszon: az amerikai tengerész-zenekar, a 79. gyalogezred zenekara s a fiumei városi zenekar. Művészi hangverseny is volt, melyet a kormányzó és neje abból a czélból rendeztek, hogy bemutassák a magyar énekes zeneművészetet nemcsak az amerikaiaknak, hanem a fiumei közönségnek is. Ezért csupa magyar művészek nagyobbára magyar zeneszerzők műveit adták elő rendkívüli hatás mellett. A hangversenyen az Operaház tagjai közül Krammer Teréz, Sz. Bárdossy Ilona és Takáts Mihály működtek közre; nyitányul pedig a Rákóczi-indulót játszották. Az egyes énekszámokat Janosits József kir. mérnök kisérte zongorán.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1904. augusztus 7.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Amerikai hadihajók látogatása Fiuméban: A kormányzói palota lobogó-díszben
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1695x1176 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna