D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 709_812_pix_Oldal_46_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Képzőművészeti Társulat téli kiállításából
B e s o r o l á s i   c í m : Képzőművészeti Társulat téli kiállításából
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A tordai országgyűlés
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Gergely
U t ó n é v : Imre
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1868-1957?
V I A F I d : 121382214
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-04-12
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 51. évf. 47. sz. (1904. november 20.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1527-1790
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : történelmi esemény ábrázolása
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : képzőművészeti kiállítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kulturális kiállítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Martinuzzi György (1482-1551)
V I A F I d : 39435999
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : János Zsigmond (Magyarország: király) (1540-1571)
V I A F I d : 53508613
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Izabella (Magyarország: királyné) (1519-1559)
V I A F I d : 266891507
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Képzőművészeti Társulat téli kiállításából
Gergely Imre: A tordai országgyűlés.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Gergely Imre, ez a folyvást haladó művész már csak azért is megérdemli, hogy első helyen vele foglalkozzunk, mert a fiatalabb nemzedékből ő az, ki mindig nagyobb föladatokat tűz maga elé s azok megoldásán ambicziójának és tehetségének teljes erejével dolgozik. Most történeti képet fest: János Zsigmond fejedelemmé választását. A kép központja Martinuzzi, ki az erdélyi rendek előtt lelkesen emel szót a kis János Zsigmond érdekében, kit anyja: Izabella királynő mutat be a tordai országgyűlésnek. Martinuzzi imponáló alakja körül a hódoló rendek csoportosulnak s a festő kitűnően tudta kiaknázni a mindent magával ragadó lelkesedés mozzanatát. A festmény, jól jellemzett alakjaival, hatásos csoportosításával tagadhatatlanul egyik legkiválóbb műve a kiállításnak.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1904. november 20.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gergely Imre: A Képzőművészeti Társulat téli kiállításából : Macskával játszó gyermekek
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2497x1911 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna