D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : img016.jpg
 B é l y e g k é p : https://dka.oszk.hu/068600/068600/img016_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : A vashíd alatt elsimult láva-folyó
B e s o r o l á s i   c í m : Vashíd alatt elsimult láva-folyó
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Országos Széchényi Könyvtár
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-07-16
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2014-09-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : A Vesuvion
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A Vesuvion : napló-jegyzetek
S z e r z ő : Vojnich Oszkár
M e g j e l e n é s : Budapest : Pallas Ny., 1906
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : katasztrófa
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : település
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hamu
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : láva
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : híd
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Pompei
G e o N a m e s I d : 3170336
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Olaszország
G e o N a m e s I d : 3175395
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A vashíd alatt elsimult láva-folyó
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az Eremotól az elpusztult funicola (sikló) alsó állomása felé tartva mind jobban szembe ötlik az utolsó nagy kitörés végezte rombolás. A funicolaig vivő villamos vasút sínéit, a vezetéket tartó vasoszlopokat össze-vissza hajlítva, csavarva, száz méterekkel vitte lejebb, valószínűleg a forró hamuval hömpölygőit kőgörgeteg. A görgeteg két helyt völgyet alkotott. A völgyoldalon összetömörült hamu és kövek még most is meleget árasztanak. Az ökölnyi kövek sorai között egymást érik a derék nagyságú, sőt jóval nagyobb kőtömbök. A sikló két kőépületből álló, jól készült állomása úgy eltűnt a föld színéről, hogy követ kövön nem találni, csak az alsó állomás nagy kazánja maradt meg egyben, de az is vagy 100 méterrel lejebb fekszik-, mint ahol állott volt. Csak a sikló sinei maradtak a helyükön egy kis darabon." (Forrás: https://mek.oszk.hu/13300/13306/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vojnich Oszkár: A Vesuvion
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1440x992 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet