D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 0023.jpg
 B é l y e g k é p : https://dka.oszk.hu/068600/068625/0023_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Görgey Artúr
B e s o r o l á s i   c í m : Görgey Artúr
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc 150. évfordulója (II.)
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Tőkés
U t ó n é v : Tamás
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Gedai
U t ó n é v : Csaba
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1968-
V I A F I d : 73255813
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-11
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1999
S o r o z a t : 1999. Az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc 150. évfordulója (II.)
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : hadvezér
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : 1848/49-es forradalom és szabadságharc
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Görgey Artúr (1818-1916)
V I A F I d : 89170225
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1999-2001
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1999. AZ 1848-49. ÉVI FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 150. ÉVFORDULÓJA (II.)
50-es ívekben nyomva.
Ofszetny. 12 F. fog.
T.: Tőkés Tamás, Gedai Csaba (fotó)
Névérték: 24,- Ft
Á 1999. márc. 12.-2001. dec. 31.
P 500 000 fog
4480 4529 24 Ft Görgey Artúr (1818-1916) 70,- 50,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Görgey Artúr magyar honvédtábornok. 1837-ben avatták hadnaggyá. 1837-42 között a bécsi magyar nemesi testőrségben szolgált, majd hadnagyi rangban a 12. huszárezredben. 1845-ig a császári hadseregben szolgált, majd a prágai egyetemen vegyészetet tanult. Doktori értekezését a kókuszdió olajának vizsgálatáról, a laurinsav és mirisztinsav elkülönítéséről írta. 1848. júniustól a Győrben szerveződő honvédhadsereg 5.zászlóaljánál századosi, majd őrnagyi rangban szolgált. 1848. augusztustól a nemzetőrség szolnoki táborának, szeptembertől a Csepel-sziget, majd a kelet-dunántúli népfelkelés parancsnoka volt. Jellasics horvát bán kémjét, gróf Zichy Ödönt hazaárulás vádjával szeptember 30-án kivégeztette. Jelentős érdemei voltak a Karl Roth vezérőrnagy vezette horvát hadosztály fegyverletételében 1848. október 7-én, és még aznap ezredessé, 11-én vezérőrnaggyá léptették elő. 1848 őszétől a bécsi udvarral való megegyezés politikáját támogatta. A császári csapatok 1848. december közepei támadása után előbb Győrig, majd Budáig vonult vissza, majd a Felvidéken harcolt. 1849. márciusában Hatvannál, Isaszegnél, Vácnál súlyos vereséget mért az osztrák csapatokra. 1849. májustól júliusig Szemere Bertalan kormányának hadügyminisztere lett. 1849. július 1-én Kossuth Lajos leváltotta, majd 7-én a hadügyminisztérium éléről is távozott, de megmaradt a fel-dunai hadsereg fővezérének. A komáromi csatában július 2-án súlyosan megsebesült. 1849. augusztus 13-án az orosz csapatok előtt hadseregével Világosnál letette a fegyvert. A cár követelésére amnesztiát kapott, de a karintiai Klagenfurtban internálva élt 1867-ig. Hazatérve Visegrádon lakott, és az altábornagyi nyugdíjából élt. Máig is vitatott politikai döntései ellenére kiváló katonai tekintély volt, kiváló képességekről tett bizonyságot. A közvélemény egy része árulónak tekintette, de a vádat a történeti kutatás megcáfolta. (Új Magy.L.1960.87 o.,Larousse 199.1k.1018 o., MNL.8k.748 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Május) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Tőkés Tamás, Gedai Csaba: Bem József
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 928x716 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn