D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 040.jpg
 B é l y e g k é p : https://dka.oszk.hu/068700/068756/040_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Németh László
B e s o r o l á s i   c í m : Németh László
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Irodalmunk nagyjai (I.)
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Pásztor
U t ó n é v : Gábor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1933-2012
V I A F I d : 121418271
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-07-14
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1993
S o r o z a t : 1993. Irodalmunk nagyjai (I.)
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Németh László (1901-1975)
V I A F I d : 64020064
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1993-1995
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1993. IRODALMUNK NAGYJAI (I.)
50-es ívekben nyomva.
Ofszetny. 12 F. fog.
T.: Pásztor Gábor
Névérték: 17,- Ft.
Á 1993. aug. 23.-1995. dec. 31.
P 800 000 fog.
4208 4259 17 Ft Németh László (1901-1975) 80,- 50,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Németh László magyar regényíró, esszéista. Németh Judit atomfizikus apja. 1920-ban egyetemi tanulmányait az ELTE bölcsészkarán kezdte, de már 1921-ben orvostanhallgató volt. Az egyetem elvégzése után fogorvos, majd iskolaorvos lett. 1925-ben Horváthné meghal című elbeszélésével elnyerte a Nyugat pályázatát, s ezzel egy csapásra az irodalmi élet első vonalába került. 1926-tól a Protestáns Szemle, a Napkelet, a Nyugat, a Társadalomtudomány és az Erdélyi Helikon munkatársa volt. 1932-ben szakított Babits Mihállyal és a Nyugattal, önálló, egyszemélyes lapot indított Tanu címmel. Bekapcsolódott a kor irodalmi és politikai küzdelmeibe, a népi írók mozgalmának egyik vezéralakja, fő ideológusa lett. 1934-ben a Válasz című folyóirat egyik alapítója volt, melynek Pörje Sándor álnéven írója is volt. 1940-től a Kelet Népe munkatársa és a Híd főszerkesztője volt. Orvosi hivatását 1942-ig gyakorolta. 1944-től - a német megszállás miatt - bujkálnia kellett. 1945-48 között óraadó tanár volt a hódmezővásárhelyi gimnáziumban. 1949-53 között hallgatásra kényszerült, főként fordításokból élt. Sok vihart kiváltó írásainak alapgondolata, hogy a hitlerizmus és a bolsevizmus kettős szorításában élő magyarságnak meg kell találnia a maga sajátos fejlődési lehetőségét, a harmadik oldalt vagy utat. 1954-ben súlyos beteg lett, állapotáról naplót vezetett, mely Levelek a hipertóniáról címmel jelent meg. Az 1950-es évek végétől kapcsolódott be újra az irodalmi életbe. 1959-ben a Szovjetunióban járt, és ebből az élményéből született az Utazás című drámája. Legfontosabb regényeinek nőalakjaiban az örök emberi magatartásformákat rajzolta meg. Megalkotta a lélektani regény új, a lélekrajzot a társadalomrajzzal ötvöző változatát. Ilyen a Gyász című művének Kurátor Zsófija vagy a Kárász Nelli az Iszony című regényéből és Égető Eszter. Regényei többségükben sorsmetaforák, közülük az Irgalom a megértés regénye is. Pályáján kulcsműnek számít az Emberi színjáték című regénye. Drámái közül a történelmiek - VII. Gergely, Széchenyi, Az áruló, A két Bólyai - , társadalmiak - Villámfénynél, Papucshős, Mathiász-panzió - középpontjában egyaránt az eszmék és az azokat képviselő emberek összeütközései, konfliktusai állnak. Élete utolsó éveit a Balaton mellett Sajkodon töltötte. A XX. századi irodalom meghatározó szellemiségű alkotója volt. (Larousse 1994.3k.56 o., MNL.13k.639 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Április) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Varga József: Németh László
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 737x860 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn