D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 035.jpg
 B é l y e g k é p : https://dka.oszk.hu/068800/068888/035_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kodály Zoltán - Portré, kotta, gramofon
B e s o r o l á s i   c í m : Kodály Zoltán - Portré, kotta, gramofon
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Kodály Zoltán - blokk
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Vagyóczky
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1941-
V I A F I d : 121496242
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-08-25
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1982
S o r o z a t : 1982. Kodály Zoltán - blokk
T e c h n i k a : rézmetszet és ofszetnyomat, keretfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Zenetörténet
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Klasszikus zene, opera
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Népzene
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : zeneszerző
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : zenepedagógus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : népzenekutatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Kodály Zoltán (1882-1967)
V I A F I d : 27266146
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : kotta
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1982-1983
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1982. KODÁLY ZOLTÁN - BLOKK
Kodály Z. (1882-1967) születésének 100. évfordulója alkalmából.
Réz- és ofszetny. 11 1/2 K. fog.
T.: Vagyóczky Károly
Á 1982. dec. 16.-1983. jún. 30.
P 294 300 fog. számozott, 7 800, számozott
3556 Bl 160 3593 20 Ft Portré, kotta, gramofon 350,- 350,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Kodály Zoltán magyar zeneszerző, zenepedagógus, népzenekutató. A budapesti Zeneakadémián Koessler János (1853-1926) növendéke volt, miközben bölcsészdoktori diplomát is szerzett 1906-ban. Ugyanez évben már kiadta Bartók Bélával közösen a népdalgyűjtő munkájuk eredményeit összegző Húsz magyar népdal című sorozatát. 1906-ban mutatták be első zenekari művét Nyári este címmel. Berlini, Párizsi tanulmányútjait követően a Zeneakadémia tanára lett. Első kompozíciói az 1910-es években már külföldön is ismertek voltak. Első szerzői estje Budapesten 1910. március 17-én volt, melyen Bartók Béla és az akkor Waldbauer Imre (1892-1953) által alapított Waldbauer-Kerpely J. (1885-1954) vonósnégyes játszott. 1910 áprilisában Bartók Bélával és Dohnányi Ernővel (1877-1960) kinevezték a tanácskormány zenei direktóriumába. 1919 őszén szerepvállalása miatt fegyelmi eljárást indítottak ellene. Műveit 1921-től 1938-ig a bécsi Universal Edition, majd a londoni Boosey and Hawkes adta ki. Nagy hazai és külföldi siker követte a Psalmus Hungaricus, a Háry János kalandozásai Nagyabonytul a Burg váráig és a Székelyfonó bemutatóját. A Galántai táncok, a Budavári Te Deum, a Fölszállott a páva és a Concerto megbízásokból készültek. Az 1925 utáni évektől vált jelentőssé a zenei nevelés, az iskolai énekoktatás és a kóruskultúra. 1945-től a Zeneakadémia igazgatótanácsának elnöke volt. 1946-49 között volt a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. 1956. november 21-től a decemberben betiltott Magyar Értelmiség Forradalmi Tanácsának elnöke volt. A Nemzetközi Népzenei Tanács elnökeként is működött. Művészete a magyar népköltészetben fogant, magasrendű, eredeti és hódító megnyilatkozás, mely az évezredes nyugati zenekultúrával bátran és győzelmesen felveszi a versenyt. Műveinek bátor, csiszolt erőteljes és tiszta magyar nyelvezetű stílusa, szöveges muzsikájának tökéletes prozódiája, a hangsúly szabályai, hangszínvilága, valamint meggyőző dinamikai változatossága már életében klasszikussá emelkedett művészként ismerteti meg hallgatóságával. Mint közéleti tekintély felismerte az ifjúság zenei művelésének nagy fontosságát és egész életén át ezért az ügyért harcolt, ideértve az iskolai énekoktatást, a zenei írás-olvasás (szolfézs) alapvető funkcióját a tantervben. A Kodály-módszer ma már világszerte Kodály-módszerként ismert és követett példa a zenepedagógiában. Második felesége Péczely Sarolta a zeneszerző egykori lakásából emlékmúzeumot, archívumot és tudományos kutatóhelyet alakított ki.(Larousse 1992.2k.482 o., Falk G.:Zenei kis L.1938., MNL.11.k.165 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Március) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Atilla: Kodály Zoltán szobra
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1612x2313 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn