D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 061.jpg
 B é l y e g k é p : https://dka.oszk.hu/068900/068914/061_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : J. V. Sztálin - kék
B e s o r o l á s i   c í m : J. V. Sztálin - kék
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : J. V. Sztálin (II.)
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Nagy
U t ó n é v : Zoltán
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1916-1987
V I A F I d : 121397689
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-02-02
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1951
S o r o z a t : 1951. J. V. Sztálin (II.)
T e c h n i k a : mélynyomás, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Más országok politikai élete
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikai vezető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953)
V I A F I d : 101787139
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : diktatúra
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1951
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1952
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1951. J. V. SZTÁLIN (II.)
J. V. Sztálin (1879-1953) 72. születésnapja és budapesti szobrának felavatása alkalmából
50-es ívekben nyomták
Mélyny. XIII - Vj. 12:12 1/2 F. fog.
T: Nagy Zoltán
Névérték 1 Ft
A 1951. dec. 16.-1952. márc. 31.
PM 839 343 fog. 4 000
1271 1217 1 Ft kék 300,- 75,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Joszif Visszarionovics Sztálin grúz származású szovjet politikus. Eredeti neve Joszif Visszarionovics Dzsugasvili volt. 1894-99 között a tifliszi papi szeminárium hallgatója volt, de kizárták, mert 1898-tól egy helyi szociáldemokrata szervezet tagja volt 1900-tól több, grúziai megmozdulás résztvevője, szervezője volt. Álnéven kisebb írásai, versei is megjelentek. A Kobra álnevet felvett fiatal forradalmárt 1902-ben száműzték Kelet-Szibériába. Távollétében 1903 novemberében az Oroszországi Szociáldemokrata Munkáspárt Kaukázusi Szövetségi Bizottságának a tagja lett. 1905-7 között részt vett a bakui forradalmi megmozdulásokban. 1908-12 között ismét száműzetésben volt Szolvicsegodszkban és többször megszökött. 1912 májusban részt vett a Pravda megindításában, és az abban megjelent első vezércikkét már Sztalin néven közölte. 1913-ban jelent meg Marxizmus és nemzeti kérdés című röpirata, melyet bécsi útja során készített elő. 1913 februárban ismét száműzték és csak 1917 márciusában tér vissza Pétervárra és a Pravda egyik szerkesztője lett.1917 októberben támogatta Vladimir Iljics Lenint az azonnali fegyveres felkelés megindításának kérdésében, de a november 7-i hatalom átvétel irányításában nem volt jelentős szerepe. Az októberi pétervári felkelés győzelme után megalakult kormányban 1922-ig népbiztos volt, 1922 áprilisában a Központi Bizottság főtitkára lett. 1922-ben az un. grúz kérdésben súlyos konfliktusba került Leninnel. Az év április 3-án az Oroszországi Kommunista Párt KB. főtitkárává választották. Lenin súlyos betegségét kihasználva egy bővülő személyi hatalommal töltötte meg az egyébként adminisztratív jellegű beosztását. 1924-től az egyeduralom megszerzése érdekében sorra számolt le pártbeli ellenfeleivel. A Lev Davidovics Trockij vezette baloldali ellenzék 1924-25-ben történt kiszorítása utáni két évben - 1926- 1928-ban - az ún. jobboldali elhajlókkal, - az addig őt támogató Nyikolaj Ivanovics Buharin (1888-1938) támogatásával - és az addigi szövetségeseivel leszámolt. Hatalma 1929-ben kampányszerű hevességgel a felülről jövő forradalommal teljesedett ki. A lenini NEP helyett meghirdette az első ötéves tervet, a földek állami tulajdonba vételét és a nehézipar erőszakos fejlesztését. Az 1930-as évek elején a sikereket a közvélemény előtt mindig az ő alakjával hozták összefüggésbe, és ez vezetett a személyi kultusz kialakulásához, a sztalinizmushoz. 1935-től nyílt terroruralmat épített ki. 1936-38-as nagy koncepciós kirakatperekben számolt le politikai ellenfeleivel, parancsára százezreket végeztek ki, milliókat hurcoltak kényszermunkatáborokba. Külpolitikájában a nemzetközi elszigetelődésből való kitörés után 1935-től a fasizmus elleni összefogásra helyezte a hangsúlyt. A német-szovjet konfliktus elodázására 1939. augusztus 23-án megnemtámadási szerződést írt alá Adolf Hitlerrel - Ribbentrop-Molotov paktum - nagyhatalmi ambíciói miatt. Ezt követően a Vörös Hadsereg megszállta Lengyelország keleti felét, megtámadta Finnországot, megszállta a balti államokat. 1941 májustól a Népbiztosok Tanácsának az elnöke lett. 1941. június 22-én a Szovjetuniót ért német támadás után hadügyi népbiztosként és a hadsereg főparancsnokaként megszervezte a védekezést. 1945-ben generalisszimusz rangot kapott. A háború után Kelet-Európát nagyhatalmi pozícióból, egyenlőtlen feltételekkel kapcsolta a Szovjetunióhoz, amit a Kominform és a KGST biztosított. A szövetségesek teheráni, jaltai és potsdami konferenciáján a szovjet delegáció vezetőjeként részt vett a világ újrafelosztásában. A II. világháború után a hatalma csúcspontjára ért Sztalin folytatta az 1930-as években megkezdett politikáját. 1948-ban újabb koncepciós pereket készített elő, ismét felerősödött személyi kultusza, amely a halála után meginduló desztalinizáció ellenére rányomta bélyegét nem csak a Szovjetunió, de az úgymond szocializmust építő valamennyi ország későbbi történetére. (Larousse 1994.3k.779 o., MNL.17k.3 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Március) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Légrády Sándor: J. V. Sztálin
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1062x800 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn