D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 072.jpg
 B é l y e g k é p : https://dka.oszk.hu/069100/069189/072_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Vénusz, Adonisz és Ámor
B e s o r o l á s i   c í m : Vénusz, Adonisz és Ámor
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Festmények (VIII.)
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Giordano
U t ó n é v : Luca
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1634-1705
V I A F I d : 233370534
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-12-15
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : festmény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1970
S o r o z a t : 1970. Festmények (VIII.)
T e c h n i k a : mélynyomás, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Mitológiák
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : filatélia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : mitológia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : mitológiai ábrázolás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1970-1971
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1970. FESTMÉNYEK (VIII.)
A Szépművészeti Múzeum festményeiből.
20-as ívekben nyomták.
Mélyny. 12 1/2 :12 1/4 F. fog.
Névérték: 4 Ft
Á 1970. jún. 2.-1971. jún. 30.
PM 616 369 fog. 6 658
2630 2591 4 Ft L. Giordano (1632-1705): Vénusz, Adonisz és Ámor 50,- 30,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Luca Giordano itáliai festő. Első alkotó korszakát a drámaiság és fény árnyék ellentétek jellemzik. 1652-ben Rómába, majd Velencébe utazott, ahol az ottani festőiskola formálta át stílusát. Rengeteget és gyorsan dolgozott. A barokk festészet káprázatos gyorsasággal dolgozó virtuóza. Innen eredt ragadvány neve - Luca "Fa presto" = "Gyorsan csinálja Luca". Fél évszázados pályája során több ezer képet festett. Festői nyelve egyre közeledett a barokk legérettebb fázisához. 1670-ben Nápolyban és Montecassinoban nagy freskóciklusokat festett. 1680-ban firenzei Carminében megfestette a Paradicsomot. 1682-83-ban allegorikus freskókat festett a Palazzo Medici Riccardiban. Gazdag építészeti keretbe népes kompozíciók születtek a keze alatt. II. Károly hívására 1692-től - 10 éven át - Spanyolországban dolgozott, ahol királyi palotákat és templomokat ékesítettek hatalmas freskói és olajképei. Hazatérése után szülővárosában - Nápolyban - 48 óra alatt festette meg késői fő művét a Cartosa di San Martino Tesoro-templom kupolájának a Judit történetét ábrázoló freskóját. Ennél a művénél érte el az illuzionista barokk festészet legmagasabb csúcsát. (Műv.L.1966.2k.212 o., MNL.8k.636 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Január) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ricci, Sebastiano: Vénusz és Szatir
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1041x1347 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn