D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 077.jpg
 B é l y e g k é p : https://dka.oszk.hu/069100/069194/077_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Virágcsendélet
B e s o r o l á s i   c í m : Virágcsendélet
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Festmények (XV.) - Virágcsendéletek
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Tornyai
U t ó n é v : János
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1869-1936
V I A F I d : 20490024
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-10-16
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : festmény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1977
S o r o z a t : 1977. Festmények (XV.) - Virágcsendéletek
T e c h n i k a : mélynyomás, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csendélet
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : virág
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1977-1978
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1977. FESTMÉNYEK (XV.) - VIRÁGCSENDÉLETEK
Magyar festők alkotásai.
20-as ívekben nyomva.
Mélyny. 12 1/4 F. fog.
Névérték: 4,- Ft
Á 1977. márc. 18.-1978. dec. 31.
PM 370 000 fog. 4 529
3188 3197 4 Ft Tornyai János (1869-1936): Virágcsendélet 65,- 50,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Tornyai János magyar festő. A budapesti Mintarajziskolában Székely Bertalan, Lotz Károly és Greguss János (1837-1892) tanítványa volt, majd a párizsi Julien Akadémián tanult. Német- és olaszországi tanulmányútjáról hazatérve szülővárosában, Hódmezővásárhelyen telepedett le. Néhány történelmi festménye mellett főként életképeket festett. Az alföldi parasztság életének és környezetének tolmácsolója. Első képe, melyre felfigyeltek a Juss volt, mely a magyar falu örökségen marakodó szegény paraszt családját ábrázolja. Ez a téma több mint három évtizeden át foglalkoztatta. Életképei is eleinte lírai, később drámai előadásban a magyar paraszti életet ábrázolták (Menyecske a műteremben). Az 1910-es években festette borongós hangulatú tájképeit. Utolsó éveiben a szentendrei művésztelepen dolgozott, amikor képeit fényteli, eleven színek, és gazdagodó témaválasztás jellemzi., pl. a Műteremben vagy a Szoba belseje című képei. Barátaival - Endre Bélával (1870-1928), Rudnay Gyulával (1878-18957) - sokat tett szülővárosa fejlődéséért. Pl. megalapították a majolika és agyagipari telepet. A néprajzkutató Kiss Lajossal (1922-2003) gyűjtötte a népművészet kallódó emlékeit, melyekkel a később róla elnevezett múzeum alapjait rakta le. 1984-ben egykori műtermének padlózata alól kb. 700 elveszettnek hitt képe került elő. (Műv.L.1968.4k.566 o., MNL.17k.590 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Január) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Rippl-Rónai József: Virágok
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1037x1357 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn