D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_080_pix_Page_22_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A pénzügyminiszterium uj palotája Budavárban
B e s o r o l á s i   c í m : pénzügyminiszterium uj palotája Budavárban
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Jelfy
U t ó n é v : Gyula
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1863-1945
V I A F I d : 283631013
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-04-21
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 52. évf. 4. sz. (1905. január 22.)
T e c h n i k a : fekete-fehér fotó
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Közgazdaságtan, gazdaság
A l t é m a k ö r : Pénzügy, bankügy
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : külső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pénzügyminisztérium
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest. Vár
G e o N a m e s I d : 3043197
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest. 1. kerület
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A pénzügyminiszterium uj palotája Budavárban.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az épület mintegy 7900 négyszögméter nagyságú telken áll, melyet a Szentháromság-tér, az Országház-, és Pázmány-utczák s a Fortunaköz határolnak A telek rendezése s az alapozás munkálatai nagy nehézséggel jártak, mert ásás közben számos régi épület maradványai kerültek elő, a talaj nagyon egyenetlen volt s a föld alatt több kisebb-nagyobb üregre akadtak. Ezért az alapozás egyike volt a legnehezebbeknek a főváros újabb építkezései közt.
A Mátyás-templom közvetlen közelsége már előre megadta az épület stíljét, a góth stílt, melyet azonban az építész modern s részben magyaros motívumokkal élénkített. A kivitelben egyaránt gondoskodni kellett a nagyszámú helyiségek czelszerü elrendezéséről s arról, hogy az egész, palota a művészi követelményeknek is megfeleljen.
Mintegy hatvan teremszerű nagy helyiségből s 290 szobából áll a palota belseje. A magas földszinten vannak azok a helyiségek, melyeket Leginkább látogat az ügyes-bajos közönség: az iktató- és kiadó-hivatal, stb. A minisztérium különböző osztályainak helyiségei az első és második emeleten vannak, a harmadik emeletre pedig azok a hivatali helyiségek kerültek, melyekben a nagyközönségnek egyáltalában nem szokott dolga lenni. A nagyon világos, fűthető folyosók, melyek váró-helyül a az egyes épületrészek közti közlekedésre szolgálnak, nyolcz kisebb-nagyobb udvart vesznek körül. A fogadó és tanácskozó-termek a Szentháromság-tér felől vannak központosítva s a miniszternek és az első államtitkárnak az első emeleten levő helyiségeivel kapcsolatban ünnepélyekre is szolgálhatnak. A Szentháromság-térre nyíló főbejáraton keresztül jutunk a főlépcsőházba. S a lépcső két részre oszolva vezet a miniszteri és államtitkári. helyiségekbe s a tanácskozó-termekbe. A belső helyiségek a változatos boltozatformákkal nagyon festői hatásúak; a váróteremben érdekes látványul szolgálnak az 1531 óta működött kamarai elnököknek, a pénzügyminiszterek elődjeinek képmásai.
A főhomlokzatot, melynek nagy tömegeit az első emelet hatalmas ablakai élénkítik, erőteljesen előreugró risalit s két saroktorony tagolja. A főbejárat kiképzése, az első emeleti nyilt kőerkély, a második emeleti kettős oszlopokon nyugvó nyilt loggia, változatossá teszi a főhomlokzat képét. A négyszögletes saroktornyocskák áttört födélben végződnek. Az arkhitektura részletei s a diszítmények nagyon gondosan vannak kidolgozva. Motivumokul a magyar czimer részletei s a pénzügyekre vonatkozó szimbólumok : dohány-, komló- stb. Levelek, bányászkalapácsok vannak felhasználva s megvan köztük a gazdagság jelképe : a gránátalma is.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1905. január 22)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Lukács László
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Lukács László
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pollák Zsigmond: Lukács László
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1087x802 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna