D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 669_764_pix_Oldal_08_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A budapesti evangelikus új templom és főgymnázium a városligeti fasorban
B e s o r o l á s i   c í m : Budapesti evangelikus új templom és főgymnázium a városligeti fasorban
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Klösz
U t ó n é v : György
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1844-1913
V I A F I d : 77250886
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-05-31
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 52. évf. 42. sz. (1905. október 15.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallás általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gimnázium
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : evangélikus egyház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest. Városliget
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest. 14. kerület
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A budapesti evangelikus új templom és főgymnázium a városligeti fasorban. - Klösz György fényképe.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A fővárosi templomok száma most megszaporodott egygyel, a mely ha kisebb méretű is, szép fekvésével, építkezésének egyszerű diszével változatosabbá teszi azt a környéket, a hol emelkedik: a városligeti fasort. Az ágostai hitvallású evangélikusok temploma ez s megvan egyúttal az a nevezetessége is, hogy ez az egyedüli evangélikus templom Budapesten, a hol kizárólag magyar nyelven dicsérik az Urat.
A templom árnyas kertektől, csinos villáktól körülvéve emelkedik a városligeti fasornak a Bajzautcza torkolatával szemben levő részén. Gothikus stilű, csinos nyers-tégla épület, karcsú toronynyal, külső dísze és belső berendezése Petz Samu mű­egyetemi tanár művészi ízlésének bizonysága. Két hajóra osztott belsejében mintegy 800 hivő számára van hely. A templom kivülről-belülről teljesen kész már, csak oltárképe készül még Benczúr Gyula műtermében. A templom-avatás szép ünnepe októ­ber 8-ikán folyt le a hívek s az evangélikus egyházi és világi előkelőségek nagy részvételével.
A protestánsok ősi hagyománya, hogy a templom mellett ott az iskola is, így van itt is : az új templommal egy telken épült fel az új evangélikus fő­ gimnázium. Erre volt sürgősebb szükség, mert a kiváló hírnevű s nagyon látogatott iskola régi sütő-utczai helyisége nemcsak szűk, hanem nagyon alkalmatlan is volt.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Fasori evangélikus templom
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2355x1778 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna