D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 569_668_pix_Oldal_15_Kep_0001_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : Képek Mezőhegyesről
B e s o r o l á s i   c í m : Képek Mezőhegyesről
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-05-25
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 52. évf. 37. sz. (1905. szeptember 10.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Állattenyésztés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : állatábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : állatkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lótenyésztés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Mezőhegyes
G e o N a m e s I d : 717662
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Képek Mezőhegyesről
Nagy Nonius LV.
Kis Nonius XXXVI.
Furioso XXVI.
Gidrán anyakancza
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : [Mezőhegyes] ... Legnagyobb nevezetessége azonban a ménes, a mely körül Kozma Ferencznek oly halhatatlan érdemei vannak.
Mezőhegyes azelőtt hosszú ideig egészen katonai kezelés alatt állott, s csak mikor Kozma Ferencz 1868-ban átvette az intézetet, osztotta kétfelé a szolgálat szervezetét. A ménesek és általán a lótenyésztés megmaradt a katonai kezelésben, a gazdaságok vezetését pedig képzett gazdatisztek vették át.
A ménes lóanyagát 1785-ben moldvai, cserkesz és holsteini kanczák alapították meg, mig apaménekül erdélyi, lipizzai és spanyol csődörök használtattak. A létszám az első években 500 körül volt. Az angol keresztezésre való átmenetet 1816-ban kezdték, mikor behozták az első Nonius mént, a mely megalapította a most már oly hires Nonius-törzset. 1820-ben pedig Mezőhegyesre érkezett a Gidrán törzs megalapítója, a mely az angol és arabs vér keveréke. Kozma lassanként faj, testalkat és képesség szerint osztályozta a méneseket. A ménesek öt részre osztattak: Norfolki, Gidrán, Nagy-Nonius, Kis-Nonius és angol félvér ménesre. Kozma főleg a tiszta csontozatra, munkaképességre fektette a fősulyt s a ménes az 1878-iki párisi lókiállításon bemutatott anyaggal oly nagy sikert ért el, hogy a nemzetközi jury javaslatára a köztársasági elnök Mezőhegyes számára külön nagy arany érmet veretett, a mely most a nemzeti múzeumban van.
Mezőhegyes mint gazdaság, a katonai kezelés alatt nagyon kezdetleges volt, mig most nemcsak Magyarországon, hanem egész Európában a legelső mintagazdaságok közé tartozik. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. május 29.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ellinger Ede: Törzsmén elővezetése Mezőhegyesi képek
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Képek: Magyarország állattenyésztéséből : Nonius XXXVI.
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kis-Nonius
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 4
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1235x856 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna