D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : hazank_0149.jpg
C Í M 
F ő c í m : György barát levelet ír a nép nevében Ferdinánd királynak
B e s o r o l á s i   c í m : György barát levelet ír a nép nevében Ferdinánd királynak
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Vidiné Réfi
U t ó n é v : Erzsébet
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-09-12
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2014-10-01
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hazánk története
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Hazánk története : az ifjúság számára
S z e r z ő : Benedek Elek
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, 1914
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1526 előtt
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallástörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : magyar történelem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Martinuzzi György (1482-1551)
V I A F I d : 39435999
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : szerzetes
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katona
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : György barát levelet ír a nép nevében Ferdinánd királynak
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Valóban, Fráter György alakja messzire kimagaslott ama kor vezető emberei közül, de már arra ő sem volt elég erős, hogy az ország függetlenségét visszaállítsa. Az 1538-ik évben a két király békét kötött Nagyváradon. Békét a tényleges birtokállapot alapján. János is elismerte Ferdinándot koronás királynak, Ferdinánd is Jánost. Ám kikötötték a szerződésben, hogy János halála után a trón Ferdinándra vagy örököseire száll. Még az esetben is, ha Jánosnak fia születnék. Ekkor még János királynak nem volt felesége. De az esetre, ha megházasodnék s a házasságból fiú születnék, ennek részére biztosították a szepesi hercegi címet s megfelelő uradalmakat. Ferdinánd kötelezte magát, hogy János király esetleges fiának adja valamelyik leányát, de Magyarország mindenképpen a Habsburgokra száll s a szepesi hercegnek csak az esetben lesz joga a magyar trónhoz, ha a Habsburgcsaládnak magva szakad. Nagy, erős barátságra, egymás védelmére kötelezték le magukat a török ellen s mindenféle ellenség ellen s végezetül kikötötték, hogy a szerződést titokban tartják, nehogy megtudja a szultán." (Forrás: https://mek.oszk.hu/13300/13331/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Benedek Elek: Hazánk története
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1212x1860 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet