D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 0601-0720_pix_Oldal_31_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Fényképek Tapolczáról a julius 30-iki tűzvész után
B e s o r o l á s i   c í m : Fényképek Tapolczáról a julius 30-iki tűzvész után
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Sági
U t ó n é v : János
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-02-01
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 55. évf. 32. sz. (1908. augusztus 9.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tűzeset
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : romos építmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Tapolca
G e o N a m e s I d : 3044141
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1908. július 30.
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Fényképek Tapolczáról a julius 30-iki tűzvész után. - Sági János felvételei.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A tűz egy asztalosnak udvarán keletkezett, a hol, - alkalmasint gyermekek gondatlansága folytán - kigyulladt a szalmakazal. Erős szél fujt, néhány pillanatban hat szalmával fedett szomszédos ház állott lángokban. E vidéken régen nem esett az eső, nagy volt a szárazság, gyorsan terjedt át a tűz egyik telekről a másikra. S mikor leégett má r az egész sor ház, ki egész a község széléig, s azt lehetett reményleni, hogy a vész megszűnik, akkor az eddig délről fújó szél egyszerre keletről fordult, s a tűz további három utczán hamvasztotta el az összes házakat. Annál akadálytalanabb volt a veszedelem tombolása, mert Tapolczán igen kevés fa van a belsőségeken. Pedig egy helyen ez alkalommal is egy diófa vetett véget a lángok tovaharapódzásának, melynek egyik oldala leégett, de a másik ellene állott a tűznek, s igy megoltalmazta a mögötte álló házakat. Emberi segítségben nem volt hiány, csakhamar megjelentek a szomszédos községek tűzoltói, a fecskendők egész ütege állott rendelkezésre, s az ép átvonuló huszárok is kivették derekasan részüket az oltásban: de mindez keveset használt, mert a kutakból csakhamar kiapadt a víz. Emberélet csak egy eset áldozatul, de tömérdek lábas jószág veszett oda.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1908. augusztus 9.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Sági János: Fényképek Tapolczáról a julius 30-iki tűzvész után
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Sági János: Fényképek Tapolczáról a julius 30-iki tűzvész után
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Sági János: Fényképek Tapolczáról a julius 30-iki tűzvész után
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1584x1133 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna