D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : hub1_ltsz_9795_1951_001resz.jpg
M a s t e r   p é l d á n y   l e l ő h e l y e : dmek004713
C Í M 
F ő c í m : Kántorné Engelhardt Anna jelmez-mintakönyvének két lapja
B e s o r o l á s i   c í m : Kántorné Engelhardt Anna jelmez-mintakönyvének két lapja
A L K O T Ó 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Grüner
U t ó n é v : Vincenz Raimund
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1771-1832
V I A F I d : 17382261
S z e r e p : író
B e s o r o l á s i   n é v : Körner
U t ó n é v : Theodor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1791-1813
V I A F I d : 51723180
S z e r e p : rendező
B e s o r o l á s i   n é v : Schmidt
U t ó n é v : Friedrich Ludwig
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1772-1841
V I A F I d : 69366690
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Osiris Kiadó
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S o r s z á m : 2
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2007-11-08
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : OSZK Színháztörténeti Tár gyűjteménye
G y ű j t e m é n y e n   b e l ü l i   k ó d : Ltsz. 9795/1951
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
T e c h n i k a : színezett rézmetszet
L e l ő h e l y : OSZK Színháztörténeti Tár
T í p u s : kép
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK Színháztörténeti Tár
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : színháztörténet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : színielőadás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Kántorné Engelhardt Anna (1791-1854)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : színházi jelmez
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Helene in dem Frauerspiele Zriny gespielt von Melle Krüger.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Helene jelmezrajza Theodor Körner Zriny című darabjához. Ismeretlen mester színezett rézmetszete. Margaretha jelmezrajza Ludwig Schmidt Johann Vasmer, Bürgermeister von Bremen című drámájához. W. Grüner rézmetszete. A színésznők, akik évtizedekig maguk készítették színpadi öltözetüket, ilyen jelmezkönyvekből kaphattak mintát egy-egy korabeli ruha vagy történelmi viselet elkészítéséhez.
K é p a l á í r á s : Margaretha aus d. Tragödie: Joh. Vasmer
K A P C S O L A T O K 
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 2
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1239x1618 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 120 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn