D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : labody_peter_born_digital.jpg
C Í M 
F ő c í m : Born digital tartalmak felhasználásának szerzői jogi kérdései
B e s o r o l á s i   c í m : Born digital tartalmak felhasználásának szerzői jogi kérdései
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Lábody
U t ó n é v : Péter
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
E g y é b   n é v e l e m e k : Dr.
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-01-13
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2021-11-05
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az előadás időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Petőfi Irodalmi Múzeum
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Dr. Lábody Péter
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Elektronikus szöveg és könyvtár
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internetes technológia
T é m a k ö r : Jogtudomány, bűnözés
A l t é m a k ö r : Copyright
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : digitális dokumentum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tartalomszolgáltatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szerzői jog
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : eredeti szöveg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szabad licenc
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2021
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Born digital tartalmak felhasználásának szerzői jogi kérdései
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Born digital tartalmak felhasználásának szerzői jogi kérdései Dr. Lábody Péter Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Érintett művek irodalmi mű fénykép audiovizuális mű szoftver és bármi más.. Minden, ami egyéni - eredeti. + adatbázis Érintett jogok Elektronikus levelezés Szerzői jogi oltalom Egyéni, eredeti jelleg megléte SZJSZT 19/2007: "Amit a szerzői jog véd, az az információ egyéni, eredeti módon való megfogalmazása. A puszta tények leírása maga is ölthet, s általában ölt, egyéni, eredeti formát [...]. A mondatok sorrendje, a használt szavak és kifejezések megválasztása, a szöveg így kialakuló struktúrája egyénivé, eredetivé teheti és így a szerzői jogi alkotás szintjére emelheti a közleményt." Nyilvánosságra hozatalhoz való hozzájárulás Nem szerzői jogi kérdések: Levéltitok Jóhírnév, becsület Képmásvédelem Közösségi média tartalmak Ki a jogosult? Saját tartalom Megosztott tartalom Gyűjteményes mű? profil egy olyan gyűjteményt alkot egészében, amely tartalmának összeválogatása, elrendezése vagy szerkesztése egyéni, eredeti jellegű Nyilvánosságra hozatalhoz való hozzájárulás Nem szerzői jogi kérdések: Képmásvédelem Felhasználás Szerzői jog által biztosított felhasználási lehetőségek szabad felhasználás jogosulti engedély magas tranzakciós költségek korlátos lehetőség Szabad felhasználások (Régi) új szereplők kulturális örökségvédelmi intézmény (KÖI): a nyilvánosan hozzáférhető könyvtár vagy muzeális intézmény, illetve levéltár, vagy közgyűjteménynek minősülő kép-, illetve hangarchívum; Kutatóhely (KH): elsődlegesen tudományos kutatást, vagy tudományos kutatást is magában foglaló oktatási tevékenységet végző kutatóintézet, egyetem - ideértve annak könyvtárát is -, valamint kutató laboratórium és kutatást végző kórház, vagy egyéb olyan személy vagy szervezet - ideértve a kutatóhellyel szerződéses kapcsolatban álló kutatókat is -, amely tevékenységét a) nonprofit alapon vagy adózás utáni eredményének tudományos kutatásba való visszaforgatásával; vagy b) valamely közérdekű cél érdekében végzi úgy, hogy a tudományos kutatás eredményeihez a kutatóhely felett többségi befolyást gyakorló személy vagy szervezet nem kaphat elsőbbségi hozzáférést. Szabad felhasználások többszörözés (letöltés, aratás) elérhetővé tétel Intézményi célú másolás (KÖI) [Szjt. 35. § (4)] Civil (bárki) - szöveg és adatbányászati célú másolás [Szjt. 35/A. § (1)] Nincs jogosulti tiltakozás Másolatok megőrzése időben korlátozott Jogszerű hozzáférés Kutatói (KÖI és KH) - szöveg és adatbányászati célú másolás [Szjt. 35/A. § (1)] Tudományos kutatási cél Megfelelő biztonsági szinten történő tárolás Jogszerű hozzáférés Szabad felhasználások elérhetővé tétel nyilvános könyvtári ellátás terminálon való megjelenítés Új lehetőség júniustól Kutatási, archiválási célból készített másolatok átadása lehetővé vált KH és KÖI részére Kereskedelmi forgalomban nem elérhető gyűjtemény részét képező (OOC) művek felhasználása [Szjt. 41/M. § (4)] Gyűjtemények esetében digitalizásió + elérhetővé tétel Összefoglalás Majdnem mindennél szóba jön a szerzői jogi oltalom Két lehetőség: szabad felhasználás vagy engedélykérés Másolni, aratni, archiválni könyvtárnak, archívumnak széleskörben lehet, az elérhetővé tétel ugyanakkor nagyon korlátozott Köszönöm a figyelmet! peter.labody@hipo.gov.hu
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Lábody Péter: Könyvtári digitalizáció egy új lehetőség kapujában
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 18
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2016
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 18
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
M E G J E G Y Z É S 
Á l t a l á n o s   m e g j e g y z é s : Born digital - Műhelykonferencia, 2021
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna